: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 
                 

 


                       
     วัดถ้ำพระ..ถูกใจ          วัดถ้ำพระ..เพื่มเพื่อน

                       


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม

ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา

5-14 กรกฏาคม 2567

ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ประธานสงฆ์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


   
 
เชิญร่วมสร้างพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)
มีรูปแบบองค์เจดีย์(จำลอง) จากดินแดนแห่งการตรัสรู้ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
   
   
   
 
   
    ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
วันที่ 5-14 กรกฏาคม 2567
ปริวาสกรรมของพระภิกษุเพื่อการปฏิบัติตามพระวินัยที่
พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้แด่หมู่สงฆ์

   
   
   
   
   
 
"พุทธประวัติ" ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ เพื่อทำความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ยากเกินที่จะศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจได้ และโชคดีเพียงไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
   
   
   
 
   
   
“บุญย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลาย
แม้ในโลกนี้และโลกหน้า”
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา เหมือนชาวนาที่ตระหนี่.. ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.." ...พุทธโอวาท...

<<อ่านต่อ
>>


   
   
   
   
   
   

<<FREE-DOWNLODE>>
หนังสือสวดมนต์แปล

   
   
   
   
  
<<DOWNLODE>>
ใบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม


   
   
   
   
   
ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ บาย 2-4 โมงเย็น เป็นการใช้เวลาว่างวันหยุด ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองโดยการปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ >>
  
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
บวชเนกขัมมภาวนา-ชีพราหมณ์
เปิดรับสำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด ตามเวลาปกติ แต่เพื่อความปลอดภัยของญาติธรรมทุกท่าน จึงยังคงร่วมมือร่วมใจกันป้องกันตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง เว้นระยะห่าง และยังคงช่วยกันตามนโยบายของรัฐ
>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
ติดต่อเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
"สาธุ โข ปพฺพชฺชา" การบวชดีนักแล
สำหรับท่านที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่วัด

อ่านต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
ติดต่ออบรม-หน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ได้นำบุคลากรเข้าฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน
อ่านต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
ติดต่ออบรม-เยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ได้นำเยาวชนเข้าฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม

อ่านต่อ
>>

   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ ต่อ >>
วันมาฆาบูชา ต่อ >>
วันวิสาขบูชา ต่อ >>
วันอาสาฬหบูชา ต่อ>>
วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
วันออกพรรษา ต่อ >>
วันเทโวโรหนะ ต่อ >>

ปฏิบัติธรรมวันแม่ ต่อ >>
ปฏิบัติธรรมวันพ่อ ต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม..วันแม่
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดงานทำบุญตามปกติ ในส่วนงานปฏิบัติธรรม..วันแม่
จะประกาศแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้ง
 
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
ลานหินโค้ง
ลานหินโค้ง.. เป็นสถานที่สำหรับรองรับการปฏิบัติธรรมกลุ่มย่อย ที่มีจำนวนคนไม่มาก หรือ ใช้ในการปฏิบัติธรรมในวันหยุดทุกวันอาทิตย์
>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
อุโบสถ..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์สำหรับทำสังฆกรรม ของพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า มีอานิสงส์มาก การถวายโบสถ์ ศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง
>>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
พระพุทธรูปพระประธาน
การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานใน อุโบสถวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิตแปลว่าเครื่องหมาย สีมา คือ เขตแดน วิสุงคามสีมาจึงเป็นเขตแดนของสงฆ์หรือวัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดนของบ้าน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้ทำการฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ
 
>>
     
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุเพื่อให้ท่านสามารถ ตรวจสอบวัน เวลา การสอบนักธรรมได้ที่นี่ 
อ่านต่อ
>>
  
   

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม(งดชั่วคราว)
ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ คลองเตย www.phuttha.com
   


 
 

 
 
   

   ข่าว

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ
ทรงพระเมตตารับ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๔
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น วัดดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย
อ่านต่อ>> 
  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น
ในด้านส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่มหาชนโดยทั่วไป โดย หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เข้ารับรางวัล เสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธี รับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร) ที่ จต.ธารทอง
โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย 
อ่านต่อ >>
         
 
 
 
เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้าเฝ้ารับประทานพระสารีริกธาตุ จาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่ออัญเชิญบรรจุลงในพระเศียร พระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ

อ่านต่อ
>>

แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง
สัญญาบัตรที่พระครูชั้นโท
  แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เข้ารับการ แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์


  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท) ร่วมกับหอจดหมายเหตุ พุทธทาส แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมนั้น

อ่านต่อ >>
           
             

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com