: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

>>ทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น..     
โดย..พระครูจันทนิภากร           
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)           

 

 
MP3
รวมบทสวดมนต์
เทปธรรมบรรยาย


MP3
รวมบทสวดมนต์
เทปธรรมบรรยาย

ทำวัตร-สวดมนต์แปล
เสียงทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น
สวดมนต์บทพิเศษ(สำหรับสวด
ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ทำวัตร-สวดมนต์แปล(บทย่อ) 
เสียงทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น
สวดมนต์บทพิเศษสำหรับสวด
ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
 
ธรรมบรรยาย 
การอบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม ๒๕๕๒
ธรรมบรรยาย 
การอบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒
เว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
รวมธรรมบรรยาย 
การปฏิบัติธรรมตามวาระต่าง ๆ
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ..โดย
พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
โครงการ "แสงธรรมส่องใจ"
บรรยาย-ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
เว็บไซต์ พุทธะ-สวนโมกข์กรุงเทพ
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ อาคารมาลีนนท์
   
 
   


 
 


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com