: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร. 053 184 325

 


    


 

"๕ ธันวา" วันพ่อแห่งชาติ
"ภาวนามหากุศล..แด่องค์
"ภู มิ พ ล ม ห า ร า ช
"    
    
 
 

กำหนดการ :
๐ วันรับศีล(บวช)
เวลา  ๐๙.๐๐ น.โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อทำพิธีรับศีล ๘ บวชพราหมณ์) หรือหากท่านผู้ใดไปหลังจากนั้นก็รับศีลในเวลา ๑๗.๓๐ น.ของทุกวัน)

๐ วันลาศีล(กลับบ้าน)
เวลา  ๐๖.๐๐ น. ลาศีล(ลาสิกขา-กลับบ้าน) เสร็จพิธี โดยมีการปฏิบัติธรรมปกติในเวลา
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์-ภาวนา-ฟังพระธรรมบรรยาย
๐๖.๐๐ น. ลาศีล ๘ รับศีล ๕ พระให้พร เสร็จพิธี-เดินทางกลับบ้าน

"วันพ่อแห่งชาติ"
๕ ธันวามหาราช วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมในทางจิต มิตรในทางธรรมทุกท่านเข้าร่วมประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม แบบอุกฤษฏ์ วันละ ๙ ชั่วโมงเน้นในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์ "ภูมิพลมหาราช" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงฉลองพระชนมายุและเพื่อสร้างบุญกุศลคุณความดีน้อมอุทิศแด่..พ่อ..ผู้เป็นบุพการี..ผู้ให้กำเนิดแก่บุตร-ธิดา ผู้ควรแทนคุณท่าน

จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันเป็นเวลา ๕ วัน ตามกำหนดการดังกล่าวโดยมี พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์และกรรมการวัดทุกท่าน ร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้

"รักในหลวง  ห่วงลูกหลาน  ช่วยกันต้าน  ยาเสพติด"

กิจกรรมวันพ่อ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 • จัดปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน เป็นต้นมาทุกๆ ปีตามแต่ปีปฏิทินนั้นๆ ว่ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันมากน้อยอย่างไร เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน
 • มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ฟังพระธรรมบรรยายโดยเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.ของทุกวัน
  ภาคเช้า  เริ่มเวลา  ๐๔.๐๐ น.  - ๐๖.๐๐ น.
  ภาคสาย เริ่มเวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
  ช่วงบ่าย เริ่มเวลา  ๑๔.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น.
  ภาคค่ำ   เริ่มเวลา  ๑๘.๐๐ น. -  ๒๐.๐๐ น.
 • จัดทำบุญ-ตักบาตร ในเวลา ๐๗.๕๐ น. ทุกวัน ที่มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทุกวันภายในวัดเมื่อมีการปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ บิดา-มารดา บุพการี เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

 
   

วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา

หลักการและเหตุผล
ที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจาก พ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณา ทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูน ด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ

 • เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 • เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
 • เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
 • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรม
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุก ๆ ปีจะมีการประดับธงชาติ ในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัท และบ้านเรือน เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์ท่าน เช่น การบริจาคโลหิต การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาล และประดับพระบรมฉายาลักษณ์(รูป) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย

กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อแห่งชาติ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศลแก่ "พ่อ" ผู้ให้กำเนิดแก่บุตร-ธิดาของตนเอง เช่น การปฏิบัติธรรม การทำคุณความดีต่างๆ การตักบาตรทำบุญแก่พระสงฆ์ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บิดา-มารดาพร้อมกันในวันพ่อ แต่ก็เน้นความสำคัญแก่บิดาหรือพ่อเพราะเป็นวันของท่าน ทำบุญใส่บาตร หรือการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๕ วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงพระคุณของพ่อ

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ คือมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งเสริมการศึกษาของบุตร ธิดา นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด งดเว้นอบายมุขทุกชนิด อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และมีภรรยาเพียงคนเดียว

   
 
 
-
กิจกรรมปฏิบัติธรรม

 
 
 
 
             
             
 
 
 
รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำ พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้า ภายในวัด เวลา ๐๗.๐๐ น.

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำ พระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตจากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้า ภายในวัด เวลา ๐๗.๐๐ น..

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำ พระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตจากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้า ภายในวัด เวลา ๐๗.๐๐ น..

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำ พระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาต จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้า ภายในวัด เวลา ๐๗.๐๐ น.
             
 
 
 
อาคารที่พักญาติธรรม
มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรม แยกต่างหากเป็นสัดส่วน
  อาคารโรงทานพระ(ทำ)
มีอาคารโรงทานสำหรับให้ ญาติธรรม ได้มีสถานที่ทานอาหาร เป็นสัดส่วน สะอาด สะดวก
  ห้องน้ำ-ห้องสุขา
มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัด ประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบ"กองทุน เผยแผ่ธรรม

อ่านต่อ
>> 
             
   
 

 
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email :
w.watthumpra@gmail.com