: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
หน้าแรก

 

หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร
ประธานจัดงานวันปีใหม่
คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามปี
"ส่ ง ท้ า ย ปี เ ก่ า - ต้ อ น รั บ ปี ใ ห ม่
"
เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๕๕ - ๑ มกราคม ๕๖
ณ วัดถ้ำพระบำเำพ็ญบุญ

       เนื่องในโอกาส "วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
        ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมในทางจิตมิตรใน
        ทางธรรม ทุก ๆ ท่าน ร่วมประพฤติ
วัตรปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
        ที่จะมาถึงด้วยการร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณความดีและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการ
        ปฏิบัติธรรม น้อมนำความดีงาม ความร่มเย็นแห่งรสพระธรรมเข้าสู่จิตใจ เพื่อพร้อมที่จะต้อนรับทุกสิ่ง
        ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและจิตใจของท่านในปีใหม่ ๒๕๕๖ ที่จะมาถึงนี้อย่างมีสติ  พร้อมกันนี้ยังมีโอกาส
        ใช้สติและจิตใจที่สงบร่มเย็นนั้นพิจารณาถึงสิ่งที่ผ่านมาถึงชีวิตในปีเก่า สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ดำรงไว้
        สิ่งไหนที่ไม่ดีก็พิจารณาปล่อยวางเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ "การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

        นอกจากนี้ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญยังได้เมตตา
        ต่อญาติธรรมโดยเมตตาให้พรรับปีใหม่่ใ่ห้กับผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมเพื่อก้าวสู่ปีใหม่
        และในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๕๖ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุก ๆ ท่านได้ร่วมทำบุญ
        ใส่บาตรพระสงฆ์เป็นการรับปีใหม่ที่ดีที่สุดของชีวิตใหม่ในปี ๒๕๕๕                 

                     
        จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่าน ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยมี
        พระครูจันทนิภากร(ถวิล จันทะสะโร) ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 
        วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญและกรรมการวัดทุกท่านร่วมกันจัดปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล พ้นทุกข์โศก
        โรคภัย และอันตรายอันจักมีมา ในปีใหม่นี้


กำหนดการ-รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
เวลารับศีล
๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน โปรดปฏิบัติตามเวลานี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้เพราะมีผู้ไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก จะได้ไม่รบกวนให้
พระภิกษุสงฆ์ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก(สงสารพระท่านมั่ง..เน๊าะ)
 
๒๙
ธันวาคม ๕๕
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
 
ภาคเช้า
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยาย  
 
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล-ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร  
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
    ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
๓๑
ธันวาคม ๕๕
ลอดวัน
ปฏิบัติธรรมเหมือนเวลาปกติ จนถึง ๑๖.๐๐ น. เริ่มภาคค่ำปกติที่ ๑๘.๐๐ น.  
    ภาคค่ำ
๒๐.๐๐น.
ิรับฟังพระธรรมบรรยาย-พระธรรมเทศนาจากพระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)และพระเถรานุเถระที่ได้รับกิจนิมนต์มา
 
   
๒๔.๐๐น.
พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร ให้พรปีใหม่  
   
๐๑.๓๐น.
เสร็จพิธี พักผ่อนตามอัธยาศัย  

มกราคม ๕๖
๐๔.๐๐น.
ปฏิบัติธรรมเหมือนเวลาปกติ  
   
๐๘.๐๐น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต ญาติธรรมร่วมใส่บาตรับปีใหม่
เสร็จพิธี แยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หากท่านใดจะสมัครใจปฏิบัติธรรมต่อก็ไม่เป็นการขัดข้อง
 
 
           สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
 

  

 ขอให้สุขสมหวังดั่งที่คิด
สุขภาพกายและจิตให้สดใส
มีกำลังต่อสู้ทุกข์เภทขภัย
สมประสงค์ดังใจปีใหม่เทอญ

มอบของขวัญ วันปีใหม่ ให้พ่อแม่
ด้วยความรัก และดูแล อย่างอบอุ่น
มอบของขวัญ ด้วยดวงใจ ใครการุนย์
สนองตอบ แทนพระคุณ กตัญญู

ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
ขอได้ส่ง พรปีใหม่ ให้แก่กัน
พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ วันปีใหม่เทอญ

                         

          กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

         ๐  จัดปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นเวลา ๓-๕ วัน

          ซึ่งในปีนี้ได้จัดปฏิบัติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๑ มกราคม ๒๕๕๕
        ๐  มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ฟังพระธรรมบรรยาย
             โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น-๐๖.๐๐ น.ในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. ในช่วงสาย
             เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ในช่วงบ่าย และเวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.ในช่วงค่ำ

        ๐ คืนวันที่ ๓๑-๑ มกราคม มีการปฏิบัติธรรมข้ามคืนของวันที่ ๓๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-เวลา ๐๑.๓๐ น.
             ของวันที่ ๑ มกราคม วันปีใหม่

        ๐  จัดทำบุญ-ตักบาตร ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัด
             โดยการทำบุญ-ใส่บาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่ที่มาถึงนี้

     

        ร่วมบอกบุญ :
              สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส  ตั้งมั่นในบุญกุศล  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ 

              อาหาร  น้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธา
                                  
   

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
     วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕

หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :
     พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)
     เลขที่บัญชี 537-0-215 674 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
     เลขที่บัญชี 154-2-564 993 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาเชียงราย
      

                                                                                                                                      

ย้อนกลับ>> 1 I 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com