: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

กองทุนปฏิบัติธรรม

ร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรม
และการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

โทร. 053 184 325

บุญ..เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย...ในโลกนี้
บุญ...เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย...แม้ในโลกหน้า

พุทธโอวาท

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนไว้ว่า...
"วันนี้..
เราทั้งหลายเก็บของออกจากเรือนแล้วหรือยัง..
เมื่อไฟไหม้มาใกล้เรือนของเราแล้ว.. ถ้าเห็นว่าไฟได้ไหม้เรือนของผู้อื่นซึ่งเห็นลิบๆไม่ห่างจากเรือนของเรา คาดเดาได้แน่นอนว่าในไม่กี่อึดใจไฟนั้นก็จะลุกลามมาถึงเรือนของเราเป็นแน่ ถ้าตั้งสติมั่น รวบรวมกำลังที่มีเก็บสิ่งของ เก็บสมบัติพัสถานนำของออกจากเรือน เมื่อไฟลุกลามมาถึงเรือนเรา.. อย่างน้อยก็ยังมีสมบัติข้าวของที่ยกออกมาจากเรือนแล้วส่วนหนึ่ง เราไม่ได้สูญเสียสมบัติทั้งหมดไปกับกองไฟที่ไหม้มาถึงเรือนตนเอง
อุปมา..
ร่างกายนี้
ให้เราเปรียบเทียบกับเรือนที่เราพักอาศัยอยู่
ไฟ...
คือ ความแก่ ความเจ็บและความตาย..
มันคืบคลานเข้ามาสู่เรือนเราคือร่างกายนี้
ทุกอย่างไม่เที่ยง คาดเดาไม่ได้
ไม่แน่ว่าใครจะตายก่อนใคร
ทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตาย.. กำหนดไม่ได้
เว้นไว้แต่พระอรหันต์ที่จะรู้ล่วงหน้า
ไม่แน่เสมอไปว่าเราทุกคนจะตายตอนแก่..
บางคนเกิดมาปุ๊บก็ตายทันทีเป็นกรรมตัดรอน
บางคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แท้ๆก็ตาย
บางคนแก่แล้วถึงได้ตายสุดแท้แต่กรรมที่สั่งสมกันมา
บางคนเจ็บป่วยทรมานจนทนไม่ไหว
อยากตายแต่ก็ไม่ตาย
เพราะกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกข์ทรมาน
ทุกอย่างในโลกนี้..จึงไม่มีอะไรแน่นอน
...
บุญ...
บุญ..คือ สมบัติ หรือข้าวของ
ที่ครูบาอาจารย์สอนให้เก็บออกจากเรือนคือร่างกายที่รอวันตายนี้ อย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน.. ถึงเวลาที่ต้องเก็บของออกจากเรือน
จึงควรทำบุญ สั่งสมบุญ ตั้งแต่วันนี้
เพื่อจะได้เก็บเป็นสมบัติที่จะไปกองรออยู่ในโลกหน้า
เมื่อตายไปจะมีอยู่เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่จะไปรออยู่ข้างหน้าคือบุญและบาป
ทรัพย์สมบัติ ญาติพี่น้อง บุตร-ธิดา สามี ภรรยา ต่างคนต่างก็ไปตามกรรมของตน
มีแต่บุญและบาปที่เราสั่งสมไว้แล้วเท่านั้น ที่จะเป็นของเราโดยแท้จริง...
เมื่อทำบุญ
..
ไม่ต้องคำนึงว่าสิ่งนั้นจะต้องใหญ่โต..
มีค่ามหาศาลเท่านั้นถึงจะได้บุญ
บุญ...เมื่อคิดทำ ตั้งใจจะทำ บุญก็เกิดทันที นั่นคือเกิดความสุขใจ อิ่มใจอย่างประหลาด
ส่วนปัจจัยสิ่งของที่เรานำไปทำบุญนั้น.. เป็นการวัดใจตนเองว่า..
ได้สละแล้วซึ่งความตระหนี่ถี่เหนียว
สละความเห็นแก่ตนเอง.. สละความสุขส่วนตัว.. เป็นการสลัดสละสมบัติภายนอก
ให้สั่งสมเป็นบุญ ซึ่งเป็นสมบัติภายใน...
ใจเราก็จะเย็น..อิ่มเอิบไปด้วยบุญ
เมื่อนั้น..ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่า
ความตายจะมาถึงเราเมื่อไร
เพราะบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแีล้วนั้น จงมั่นใจว่ามันจะตอบแทน เพราะ..
บุญ..เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย...ในโลกนี้
บุญ...เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย....แม้ในโลกหน้า

ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสั่งสอนไว้..

แล้วท่านทั้งหลาย...
ได้สั่งสมบุญ...
เก็บไว้ใช้ในโลกนี้..และโลกหน้าแล้วหรือยัง?

         
หากท่านประสงค์จะร่วมสร้างบุญ
  

   

อานิสงส์แห่งธรรมทาน
ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๑ ว่า.. แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติดๆ กัน เต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้น มีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ (แกงและกับข้าว) อันประณีตเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้งเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยังประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า..
"บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้"


อานิสงส์ของทาน..

 1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง
 2. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง
 3. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง
 4. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
 5. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 6. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง
 7. ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 8. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง
 9. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง
 10. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง
 11. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 12. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 13. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
 14. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง
  การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด
  จากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า...

  "ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ"...
  ..การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง...

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี : 
  

 
   

ร่วมออกโรงทานงานบุญ


 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

                    
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com