: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
.....
หน้าแรก
พระครูจันทนิภากร
(ถวิล จนสโร)
.

                                          "ธรรมะ คือ คุณากร.."
                                   โดย...เว็บไซต์ พุทธะดอทคอม และ
                                            
หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร
                                    ในหัวข้อเรื่อง"อยู่กันด้วยความรัก"

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
ชั้น ๘ ตึกข่าว ถนนพระราม ๔

กำหนดการ :

                       เวลา  ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม
                       เวลา  ๑๘.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. - การสวดมนต์ไหว้พระ
                       เวลา  ๑๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. - การฝึกจิตตภาวนา นั่งสมาธิ
                       เวลา  ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. - การฟังธรรมบรรยาย
                                                           - ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ (ถ้ามี)


จากการที่หน่วยงานเว็บไซต์ พุทธะ ดอท คอม (www.phuttha.com) ได้ดำเนินการจัดปฏิบัติธรรม
ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาร่วม ๔ ปี โดยในแต่ละครั้งนั้นก็จะได้รับเมตตารับนิมนต์จากพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงภูมิรู้-ภูมิธรรม ได้นำประชาชนร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังธรรมบรรยาย
จากพระภิกษุสงฆ์  ที่ผ่านมานั้น พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) เป็นผู้เมตตา
รับนิมนต์เดินทางไปเป็นองค์แสดงธรรมแก่มหาชน ในรอบปีที่ ๔ นี้ เว็บไซต์ พุทธะดอทคอม ได้เริ่ม
โครงการ ธรรมะ คือ คุณากร ซึ่งจะจัดปฏิบัติธรรมขึ้นที่ไทยทีวสีช่อง ๓ ชั้น ๘ ตึกข่าว อาคารมาลีนนท์
ถนนพระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร จะได้เมตตาบรรยายธรรม
ในหัวข้อเรื่อง "อยู่กันด้วยความรัก"

การอบรมกรรมฐาน
การอบรมกรรมฐานในอาคารมาลีนนท
บรรยากาศการอบรมกรรมฐาน ณ ไทยทีวี ๓

การจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมีขึ้นในเย็นวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น โดยกำหนดการนั้นเริ่มให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ในเวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น เริ่มต้นสวดมนต์, เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. นั่งสมาธิ, เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
รับฟังธรรมบรรยาย และตอบปัญหาธรรมจาก หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร   

     

ญาติธรรม อุบาสก-อุบาสิกา ทุกท่านที่สนใจร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ สามารถโทรศัพท์จองได้ที่สำนักงาน
เว็บไซต์พุทธะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2 262-3333 ต่อ 1065, 1046 หรือ 081 401 6296 (ในเวลาทำการ
09.00 -17.00 น.)หรือ ที่เบอร์โทรฯ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ๐-๕๓ ๑๘๔-๓๒๕ โดยมีแผนที่การเดินทางดังนี้            

ผู้จะเข้าฝึกร่วมการฝึกอบรม ควรปฏิบัติดังนี้

๑.  ทำตนให้ว่างจากการทำงาน โดยทำธุระให้เสร็จก่อน หรือเลื่อนธุระให้พ้นช่วงอบรม เพื่อไม่ให้กังวล
๒.  ควรเตรียมตัวและใจให้พร้อมเพื่อเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ตลอดช่วงเวลา
๓.  ตั้งใจมาทุกครั้งให้ตรงเวลา อย่าขาดหรือมาสาย เพื่อไม่รบกวนผู้อื่นที่ปฏิบัติ
๔.  ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ไม่คุยขณะปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจให้มาก
๕.  แต่งกายชุดสุภาพ ที่เหมาะสมและสบายต่อการนั่งฝึกปฏิบัติ สำหรับสตรี งดเว้นการนุ่งกระโปรงสั้น
     หรือกางเกงขาสั้น หรือสวมใส่เสื้อยืดรัดรูป
๖.  ถ้าจำเป็น พึงรับประทานอาหารให้พร้อม แต่พอประมาณ
๗. ปิดโทรศัพท์และหลีกเลี่ยงการใช้นาฬิกาที่มีเสียงปลุกหรือบอกนาทีและชั่วโมง เพราะจะรบกวนผู้นั่งใกล้เคียง
๘. พึงหลีกเลี่ยงการนำเด็กมาด้วยเพราะจะทำให้เป็นภาระ

บริเวณวัดถ้ำพระ ฯ
  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com