: : ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
.....
หน้าแรก

หนังสือสวดมนตที่์ใช้เยอะที่สุด
ซีดีสำหรับแจก..ฟรี
ซีดีสำหรับแจก..ฟรี
หนังสือสำหรับแจก..ฟรี
หนังสือสำหรับแจก..ฟร
หนังสือสวดมนต์ที่ทุกองค์กรต้องใช้

 

 

..

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ี
          กำหนดการ :

                              วันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                                       เวลา  ๑๘.๐๐ น.   ทำวัตร-สวดมนต์เย็น ร่วมพิธีสวดฉลองผ้ากฐิน

                                                                      
                              วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                                       เวลา  ๐๘.๒๙ น.  ๐  คณะสงฆ์พร้อมศรัทธาญาติธรรม
                                                                   พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
                                       เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ๐  บุญพิธีทอดถวายผ้ากฐิน                    
                                       เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ๐  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                                       เวลา  ๑๒.๐๐ น.   ๐  เสร็จพิธี

                                                                     กราบเรียนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา

สืบเนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์พัฒนาิจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัด
เชียงราย และยังเป็นศูนย์อบรม อบต.ประจำตำบลธารทอง เ็ป็นสถานที่นำปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับมหาชนโดยทั่ว ๆ ไป
ตลอดทั้งปี

ตลอดเวลาจึงมีผู้คนได้เข้ารับการอบรม เข้ารับการปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันยาวนาน
ทำให้ทางวัดต้องปรับปรุงสถานที่ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อ
การรองรับญาติธรรมที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดเวลา

ดังนั้น ในการจัดทอดกฐินสามัคคีในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม การจัดทำเทปธรรมบรรยาย จัดทำหนังสือธรรมะ
หนังสือสวดมนต์ และสื่อต่าง ๆ เพื่อการเผยแผ่ธรรมะให้กับสาธุชนทุกท่าน

คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบุญ
ทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามกำหนดการโดยถ้วนหน้ากัน
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อยังกุศลให้ถึงพร้อม เป็นการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้สถาวรสืบไป

                                                                                กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                                                                                คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
                                                                                                                    

"การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง"
..ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ..

อานิสงส์ของธรรมทาน

ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๑ ว่า..
แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย
ที่นั่งติด ๆ กันเต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถา
เพียง 4 บาท และจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน 16 แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ (แกงและกับข้าว) อันประณีต เป็นต้น
ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้า
ที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถา
เพียง 4 บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยังประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิด
ขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสสรรเสริญว่า..
"บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้"

อานิสงส์ของทาน..

   ๑. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง
   ๒. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง
   ๓. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง
   ๔. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
   ๕. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง
   ๖. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง
   . ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง
   ๘. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง
   ๙. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง
 ๑๐. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง
 ๑๑. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 ๑๒. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 ๑๓. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
 ๑๔. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง
        การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด
 ๑๕. แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า..."ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ"...
      ...การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง...

 
                                                              

 

     ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่:

      วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
      หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

     พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)
    
     เลขที่บัญชี 537-0-215 674 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
                                           
สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

     เลขที่บัญชี 154-2-564 993 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
                                           สาขาเชียงราย
      

 

 

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 Iหน้าแรก>>  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com             email : watthampra@hotmail.com หรือ info@watthumpra.com