: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

 

"พระพุทธเจ้า"  
 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ขอเชิญชวนท่านสาธุชน..ร่วมศึกษาเรียนรู้..
พุทธประวัติ

เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้เข้าใจยากเกินกว่าที่จะศึกษาเรียนรู้ เมื่อเรียนรู้อย่างเข้าใจโดยถ่องแท้..ลึกซึ้งแล้ว..จะรู้ว่าท่านโชคดีเพียงไหน.. ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งกระแสพุทธฏีกาเป็นโอวาทานุสาสนี แด่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวงว่า

"ภิกฺขเว อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ, 
ทุลฺลโภ พุทฺธุปปาโท โลกสฺมึ,
ทุลฺลโภ มนุสฺสตฺต ปฏิลาโภ,
ทุลฺลภา สทฺธาสมฺปตฺติ,
ทุลฺลภา ปพฺพชฺชา, 
ทุลฺลภํ สทฺธมฺมสฺสวนํ”


ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย !
ขอเธอทั้งหลายจงรักษาตนให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

  • การที่จะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากยิ่ง
  • การที่จะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยาก
  • การที่เป็นมนุษย์แล้วถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก
  • การที่เป็นผู้มีศรัทธาจะได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งยากยิ่ง และ
  • การที่จะได้มีโอกาสสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลก”

แล้วในชีวิตหนึ่งนี้ที่แสนสั้น...ท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกับการทำสิ่งใดอยู่..??

ร่วมศึกษาพุทธประวัติ>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

            
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email :
w.watthumpra@gmail.com