: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

วัดดีเด่นประจำจังหวัด
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด
โดยการสำรวจคัดเลือก
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และได้รับการประกาศเกียรติคุณ
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น
จากสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


               ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนา
     ในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่
     พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
     ให้สำรวจและพิจารณาคัดเลือก สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
     ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม
     ประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
     เพื่อเสนอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
     ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรม
     ประจำจังหวัดดีเด่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้ง
     ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีคุณสมบัติ
     ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ
     เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
     จำนวน ๔๕ แห่ง เรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

 1. วัดปุรณาวาส ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 2. วัดโสมนัสวิหาร ต.วัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 (ธ)
 3. วัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ธ)
 4. วัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
 5. วัดประชานยม 84 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 (ธ)
 6. วัดเขาดิน ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
 7. วัดกรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา ชัยนาท 17150
 8. วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 395 ม.11 ต.ธารทอง อ.พาน เชียงราย 57250
 9. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
 10. วัดห้วยจระเข้ 447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
 11. วัดน้อยโพธิ์คำ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48110
 12. วัดป่าหนองหิน ต.จักราช อ.จักราช นครราชสีมา 30230 (ธ)
 13. วัดพระมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 (ธ)
 14. วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) 81 ม.2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
 15. วัดขุนก้อง 224 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110
 16. วัดซอยสามัคคี ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 17. วัดเขาอิติสุคโต ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 18. วัดตาลเอน ม.1 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน อยุธยา 13220
 19. วัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมือง พะเยา 56000 (ธ)
 20. วัดสวนร่มบารมี 99 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
 21. วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
 22. วัดพระบาทมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000
 23. วัดรัตนวราราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว พัทลุง 93140
 24. วัดบรรพตมโนรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง มุกดาหาร 49000
 25. วัดขุนพรหมดำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม 44000
 26. วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
 27. วัดสุวรรณคีรีวิหาร ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000
 28. วัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180
 29. วัดสิริจันทรนิมิตร ต.เขาพระงาม อ.เมือง ลพบุรี 15160 (ธ)
 30. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง 268 ม.12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ลำปาง 52000
 31. วัดพระธาตุดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ลำพูน 51180
 32. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240
 33. วัดอาจาโรรังสี 109 ม.4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130 (ธ)
 34. วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง สงขลา 90000
 35. วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
 36. วัดโยธินประดิษฐ์ ต.สำโรง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 37. วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150
 38. วัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
 39. วัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
 40. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด สุรินทร์ 32230 (ธ)
 41. วัดยอดแก้ว ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120
 42. วัดศิริธรรมพัฒนา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270
 43. วัดบ้านแขม ต.หัวดอน อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
 44. วัดนาหลวงถ้ำเก้ง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี 41160
 45. วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ
"วัดดีเด่นประจำจังหวัดปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ได้มีเมตตามอบให้กับวัดทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ วัด


                                

                     

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com