: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 
ปริวาสกรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

เชิญร่วมงาน ปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
2567
5-14 กรกฏาคม 2567
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 • วันที่    5  กรกฏาคม..ขอปริวาส
 • วันที่    8  กรกฏาคม..ขึ้นมานัต
 • วันที่  14  กรกฏาคม..ออกอัพภาน

ปริวาสกรรมประจำปี มี 2 ครั้ง
๑.ปริวาสกรรมเดือน กุมภาพันธ์

 • วันที่    ๑  กุมภาพันธ์..ขอปริวาส
 • วันที่    ๔  กุมภาพันธ์..ขึ้นมานัต
 • วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์..ออกอัพภาน

๒.ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน

 • วันแรก.......ขอปริวาส
 • ราตรีที่สาม..ขึ้นมานัต
 • วันสุดท้าย ..ออกอัพภาน
 • การนับวันอยู่ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา โดยในแต่ละปีให้นับวันเข้าพรรษาตามปฏิทินสากล วันเข้าพรรษาในปฏิทิน ตรงกับวันที่ไหน ให้นับจากวันนั้นย้อนหลังก่อนเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันที่อะไรในปฏิทินของแต่ละปี ให้นับวันที่ันั้นเป็นวันเริ่มขอปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
 • การนับจำนวนวันย้อนลงมา ๑๕ วัน เพราะเมื่ออยู่ประพฤติวัตรครบ ๑๐ จะยังคงเหลือเวลาอีก ๕ วัน สำหรับอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ท่านจะต้องเดินทางกลับไปยังวัดที่จะอยู่จำพรรษา จะได้ไม่เป็นการฉุกละหุกเกินไป พระภิกษุท่านจะได้เดินทางโดยไม่ต้องรีบเร่งมากนัก

หมายเหตุ :

 • บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๗.๓๐ น. ทุกวัน
 • สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้นำบาตร กลด ของใช้ส่วนตัวไปด้วย
 • หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัดได้

 
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 

ปฏิสันถารคารวตา

           ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

           ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในส่วนของงานปริวาสกรรม จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรม สำหรับพระภิกษุนั้นจะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาสเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-บาสิกา เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน

          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้ จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้า และ คณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)
คณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศพท์ : (๐๕๓) ๑๘๔-๓๒๕

   
     

เหตุแห่งการอยู่ปริวาสกรรม
การอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์ เป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์จากการล่วงละเมิดสิกขาบท ๑๓ ประการ ซึ่งเรียกโทษที่ล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นว่า สังฆาทิเสส และจะชำระศีลโดยวิธีอื่นไม่ได้ พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้ชำระด้วยการอยู่ปริวาสกรรมเท่านั้น และอานิสงส์อีกประการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านเข้าประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม คือ การอยู่เพื่อลดทิฏฐิในตน เช่น พระภิกษุที่มีพรรษามาก หรือมีตำแหน่งทางการปกครอง ก็เข้าปฏิบัติธรรมเพื่อลดทิฏฐิ ยอมเคารพกราบไหว้พระภิกษุที่มีพรรษาอ่อนกว่า หรือแม้เป็นพระใหม่เพิ่งบวชได้เพียงวันเดียวก็ตาม แม้การเข้าประพฤติวุฒฐานวิธีจะระบุในสังฆาทิเสส ๑๓ ประการ ก็จริงอยู่ แต่โดยนัยแห่งการประพฤติปฏิบัติก็ยังมีให้เข้าร่วมประพฤติวัตรได้

สังฆาทิเสส
คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ครุกาบัติ ที่เรียกว่า
อาบัติสังฆาทิเสส จัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจากปาราชิก มีทั้งหมด ๑๓ ประการดังนี้

 1. แตะต้องสัมผัสกายสตรี
 2. พูดเกี้ยวพาราสีสตรี
 3. พูดจาให้สตรีบำเรอกามให้
 4. ทำน้ำอสุจิเคลื่อน
 5. ทำตัวเป็นพ่อสื่อ เช่นเป็นพระหมอดู ชักสื่อให้ชาย-หญิงมีความสมัครรักใคร่ในกาม
 6. สร้างกุฏิด้วยการขอ
 7. มีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้แต่ไม่ให้สงฆ์แสดงที่ก่อน
 8. ใส่ความว่า ปาราชิกโดยไม่มีมูล
 9. แกล้งสมมติแล้วใส่ความว่า ปาราชิกโดยไม่มีมูล
 10. ทำสงฆ์แตกแยก(สังฆเภท)
 11. เข้าข้างภิกษุที่ทำสงฆ์แตกแยก
 12. ภิกษุทำตนเป็นคนหัวดื้อ
 13. ประจบสอพลอคฤหัสถ์

คำว่าสังฆาทิเสส แปลว่า อาบัติที่ต้องอาศัยสงฆ์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือ กล่าวคือ เมื่อภิกษุต้องอาบัติดังกล่าวแล้ว ต้องแจ้งแก่สงฆ์ ๔ รูปเพื่อขอประพฤติวัตรที่ชื่อมานัต เมื่อสงฆ์อนุญาตแล้วจึงประพฤติวัตรดังกล่าวเป็นเวลา ๖ คืน เมื่อพ้นแล้วจึงขอให้สงฆ์ ๒๐ รูป ทำสังฆกรรมสวดอัพภานให้ เมื่อพระสงฆ์สวดอัพภานเสร็จสิ้น ถือว่าภิกษุรูปนั้นพ้นจากอาบัติเหล่านี้

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

 1. เพื่อดำรงพระธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมาในพระพุทธศาสนา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ได้เจริญสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
 4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา
 
   
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย..
การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด..
เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน

นี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ.. อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า

แน่นอนทีเดียว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”

 
   
ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี
 

 

๒.ความหมายของปริวาส
ประเภทของปริวาสกรรม
ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

อ่านต่อ >>

๓.ประเภทของปริวาส
อัปปฏิฉันนปริวาส
ปฏิฉันนปริวาส
สโมธานปริวาส
สุทธันตปริวาส
 
อ่านต่อ >>
 
   
 
 
 
   
๔.เงื่อนไขของปริวาส
รัตติเฉท-วตตเภท
สหวาโส-วิปวาโส
อนาโรจนา
อ่านต่อ >>
๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
การสมาทานวัตร
การบอกวัตร
การเก็บวัตร
อ่านต่อ >>
 
   
 
   
 
 
๖.ขึ้นมานัต
สหวาโส -วิปปวาโส
อนาโรจนา-อูเน คเณ จรณํ
การขอหมู่-สวดหมู่
การขอหมู่-สวดเดี่ยว
การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว

อ่านต่อ>>
๗.คำขอปริวาสกรรม
คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส

คำสมาทานปริวาส
คำบอกสุทธันตปริวาส
การเก็บปริวาส
อ่านต่อ >>
 
   
 
 
 
   
๘.การขอมานัต
คำขอสุทธันตขอมานัต
กรรมวาจาให้มานัต
คำสมาทานมานัต
คำบอกมานัต
คำเก็บมานัต

อ่านต่อ >>
๙.การขออัพภาน
คำขออัพภาน
กรรมวาจาให้อัพภาน

อ่านต่อ>>
 
   

 
 

ภาพกิจกรรมภายในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตจากอุบาสก-อุบาสิกา ทุกเช้าภายในวัด เวลา ๐๗.๕๐ น.
อ่านต่อ>>

ภัตตาหาร-น้ำปานะบริการ..ฟรี
มีภัตตาหารถวายพระ
และบริการญาติธรรม
ตลอดงานปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ>>
 
   
 
 
 
   

แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
มีแท่นปูนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ปักกลด
เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
อ่านต่อ>>

อาคารที่พักญาติธรรม
มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมแยกต่างหากเป็นสัดส่วน
ห้องน้ำ-ห้องสุขา

มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัดประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย อ่านต่อ>>
 
   
 
ชมภาพการปฏิบัติธรรม  
 

เชิญร่วมบุญโรงทาน
ผู้ให้อาหาร..ชื่อว่าให้กำลัง


            
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com