: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 
ปริวาสกรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

เชิญร่วมงาน ปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรมประจำปี
2567
1-10 กุมภาพันธ์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ปริวาสกรรมประจำปี
๑.ปริวาสกรรมเดือน กุมภาพันธ

 • วันที่    ๑  กุมภาพันธ์..ขอปริวาส
 • วันที่    ๔  กุมภาพันธ์..ขึ้นมานัต
 • วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์..ออกอัพภาน

๒.ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน

 • วันแรก.......ขอปริวาส
 • ราตรีที่สาม..ขึ้นมานัต
 • วันสุดท้าย ..ออกอัพภาน
 • การนับวันอยู่ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา โดยในแต่ละปีให้นับวันเข้าพรรษาตามปฏิทินสากล วันเข้าพรรษาในปฏิทิน ตรงกับวันที่ไหน ให้นับจากวันนั้นย้อนหลังก่อนเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันที่อะไรในปฏิทินของแต่ละปี ให้นับวันที่ันั้นเป็นวันเริ่มขอปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
 • การนับจำนวนวันย้อนลงมา ๑๕ วัน เพราะเมื่ออยู่ประพฤติวัตรครบ ๑๐ จะยังคงเหลือเวลาอีก ๕ วัน สำหรับอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ท่านจะต้องเดินทางกลับไปยังวัดที่จะอยู่จำพรรษา จะได้ไม่เป็นการฉุกละหุกเกินไป พระภิกษุท่านจะได้เดินทางโดยไม่ต้องรีบเร่งมากนัก

หมายเหตุ :

 • บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๗.๓๐ น. ทุกวัน
 • สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้นำบาตร กลด ของใช้ส่วนตัวไปด้วย
 • หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัดได้

 
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 

ปฏิสันถารคารวตา

           ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

           ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในส่วนของงานปริวาสกรรม จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรม สำหรับพระภิกษุนั้นจะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาสเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-บาสิกา เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน

          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้ จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้า และ คณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)
คณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศพท์ : (๐๕๓) ๑๘๔-๓๒๕

   
     

เหตุแห่งการอยู่ปริวาสกรรม
การอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์ เป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์จากการล่วงละเมิดสิกขาบท ๑๓ ประการ ซึ่งเรียกโทษที่ล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นว่า สังฆาทิเสส และจะชำระศีลโดยวิธีอื่นไม่ได้ พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้ชำระด้วยการอยู่ปริวาสกรรมเท่านั้น

สังฆาทิเสส
คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ครุกาบัติ ที่เรียกว่า
อาบัติสังฆาทิเสส จัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจากปาราชิก มีทั้งหมด ๑๓ ประการดังนี้

 1. แตะต้องสัมผัสกายสตรี
 2. พูดเกี้ยวพาราสีสตรี
 3. พูดจาให้สตรีบำเรอกามให้
 4. ทำน้ำอสุจิเคลื่อน
 5. ทำตัวเป็นพ่อสื่อ
 6. สร้างกุฏิด้วยการขอ
 7. มีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้แต่ไม่ให้สงฆ์แสดงที่ก่อน
 8. ใส่ความว่า ปาราชิกโดยไม่มีมูล
 9. แกล้งสมมติแล้วใส่ความว่า ปาราชิกโดยไม่มีมูล
 10. ทำสงฆ์แตกแยก(สังฆเภท)
 11. เข้าข้างภิกษุที่ทำสงฆ์แตกแยก
 12. ภิกษุทำตนเป็นคนหัวดื้อ
 13. ประจบสอพลอคฤหัสถ์

คำว่าสังฆาทิเสส แปลว่า อาบัติที่ต้องอาศัยสงฆ์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือ กล่าวคือ เมื่อภิกษุต้องอาบัติดังกล่าวแล้ว ต้องแจ้งแก่สงฆ์ ๔ รูปเพื่อขอประพฤติวัตรที่ชื่อมานัต เมื่อสงฆ์อนุญาตแล้วจึงประพฤติวัตรดังกล่าวเป็นเวลา ๖ คืน เมื่อพ้นแล้วจึงขอให้สงฆ์ ๒๐ รูป ทำสังฆกรรมสวดอัพภานให้ เมื่อพระสงฆ์สวดอัพภานเสร็จสิ้น ถือว่าภิกษุรูปนั้นพ้นจากอาบัติเหล่านี้

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

 1. เพื่อดำรงพระธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมาในพระพุทธศาสนา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ได้เจริญสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
 4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา
 
   
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย..
การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด..
เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน

นี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ.. อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า

แน่นอนทีเดียว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”

 
   
ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี
 

 

๒.ความหมายของปริวาส
ประเภทของปริวาสกรรม
ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

อ่านต่อ >>

๓.ประเภทของปริวาส
อัปปฏิฉันนปริวาส
ปฏิฉันนปริวาส
สโมธานปริวาส
สุทธันตปริวาส
 
อ่านต่อ >>
 
   
 
 
 
   
๔.เงื่อนไขของปริวาส
รัตติเฉท-วตตเภท
สหวาโส-วิปวาโส
อนาโรจนา
อ่านต่อ >>
๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
การสมาทานวัตร
การบอกวัตร
การเก็บวัตร
อ่านต่อ >>
 
   
 
   
 
 
๖.ขึ้นมานัต
สหวาโส -วิปปวาโส
อนาโรจนา-อูเน คเณ จรณํ
การขอหมู่-สวดหมู่
การขอหมู่-สวดเดี่ยว
การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว

อ่านต่อ>>
๗.คำขอปริวาสกรรม
คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส

คำสมาทานปริวาส
คำบอกสุทธันตปริวาส
การเก็บปริวาส
อ่านต่อ >>
 
   
 
 
 
   
๘.การขอมานัต
คำขอสุทธันตขอมานัต
กรรมวาจาให้มานัต
คำสมาทานมานัต
คำบอกมานัต
คำเก็บมานัต

อ่านต่อ >>
๙.การขออัพภาน
คำขออัพภาน
กรรมวาจาให้อัพภาน

อ่านต่อ>>
 
   

 
 

ภาพกิจกรรมภายในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตจากอุบาสก-อุบาสิกา ทุกเช้าภายในวัด เวลา ๐๗.๕๐ น.
อ่านต่อ>>

ภัตตาหาร-น้ำปานะบริการ..ฟรี
มีภัตตาหารถวายพระ
และบริการญาติธรรม
ตลอดงานปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ>>
 
   
 
 
 
   

แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
มีแท่นปูนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ปักกลด
เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
อ่านต่อ>>

อาคารที่พักญาติธรรม
มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมแยกต่างหากเป็นสัดส่วน
ห้องน้ำ-ห้องสุขา

มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัดประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย อ่านต่อ>>
 
   
 
ชมภาพการปฏิบัติธรรม  
 

เชิญร่วมบุญโรงทาน
ผู้ให้อาหาร..ชื่อว่าให้กำลัง


            
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com