: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 25
 

.. กิจกรรมประจำป
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

       

กิจกรรม..
กิจกรรมประจำปีของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนั้น มีกิจกรรมหลักทางพระพุทธศาสนาอยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งพระครูจันทนิภากร หรือหลวงพ่อถวิล จันทสโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในวัดท่านได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เพื่อเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ๑ เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้ เพียงแต่ผู้นั้นมีความประพฤติที่ดีงาม ไม่ก่อความเดือดร้อนใจให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ในวัด กิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้

 1. ปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปี ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ทุกปี
 2. ปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
 3. จัดปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปี
 4. จัดปฏิบัติธรรมวันหยุดสงกรานต์
 5. จัดสรงน้ำพระในวันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.
 6. จัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
 7. จัดปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
 8. จัดปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ
 9. จัดอบรมองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 10. จัดอบรมหน่วยงาน อบต.ประจำตำบลธารทอง
 11. จัดอบรมเยาวชน นิสิต นักศึกษา
 12. จัดปฏิบัติธรรมงานกิจกรรมของวัด เช่น งานกฐินสามัคคี
 13. จัดอุปสมบทพระภิกษุ
 14. บวชเนกขัมมะจารินี บวชชีพราหมณ์ทุกวัน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลภายในวัด ๓ วันหรือ ๕-๙ วัน
 15. จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานนอกสถานที่ตามแต่กิจนิมนต์หรือเวลาที่กำหนดมา

จัดอยู่ปริวาสกรรม
เป็นการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ จัดขึ้น ๒ ครั้งต่อปีคือ

 1. จัดอยู่ปริวาสกรรมประจำปี
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. ปริวาสกรรมก่อนเข้าอยู่จำพรรษา ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตามปีปฏิทินเข้าพรรษาในปีพุทธศักราชนั้นๆ โดยนับถอยหลังจากวันเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันไหนในปีปฏิทินเข้าพรรษา ก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นการขออยู่ปริวาสกรรม ซึ่งจะจัดอยู่ปริวาสกรรมเป็นจำนวน ๑๐ วัน และเมื่อพระภิกษุออกอัพภาน ก็จะมีเวลาเหลืออีก ๕ วัน ก่อนเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะท่านต้องการเว้นระยะเวลา เพื่อเกื้อกูลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องเดินทางกลับวัด หรือ เดินทางไปยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์ต้องการไปอยู่จำพรรษาตามวัดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์นี้ ยังมีพุทธศาสนิกชน อุบาสก-อุบาสิกา ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อท่านได้อาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมตตามาเทศนาสั่งสอน อบรมให้แนวทาง ในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา ๑๐ วันนั้น

 ปฏิทินกิจกรรมประจำปี

วันที่
เดือน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
30 ธ.ค.-1 ม.ค.
มกราคม - ปฏิบัติธรรมปีใหม่
- สวดมนต์ข้ามปี
 
1-10
กุมภาพันธ "ปริวาสกรรม"
งานปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรมประจำปี
(หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบในเพจวัด
)งานปริวาสกรรมประจำปีสำหรับ พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี
6
มีนาคม วันมาฆบูชา จัดทำบุญ-ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนในเวลาเย็น
13-15
เมษายน งานปฏิบัติธรรม
สงกรานต์


งานปฏิบัติธรรมวันหยุดวันสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ในวันมหาสงกรานต์
วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยประมาณ
3-5
พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงพระประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


19-29
กรกฏาคม งานปริวาสกรรม
ก่อนเข้าพรรษา

สำหรับพระภิกษุสงฆ์
จัดก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน

วันเข้าพรรษา คือ
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๖

ส่วนญาติธรรม เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้
ตามปกติโดยไม่จำเป็น ต้องมีกำหนดให้ครบ ๑๐ วัน
เป็นงานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ โดยนับวันแรกที่เข้าอยู่ปริวาสกรรม จากปฏิทินวันเข้าพรรษาย้อนลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันที่เท่าไรแล้ว พระภิกษุสงฆ์จะยังคง เหลือเวลาอีก ๕ วัน ก่อนที่จะเดินทางกลับไป
ยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งใจที่จะไปอยู่จำพรรษา
ยังวัดนั้นๆ หรือหากพระภิกษุรูปใดประสงค์ที่
จะอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ก็เพียง
กราบเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบ เพื่อให้ท่าน
พิจารณาอนุญาต


2
กรกฏาคม

วันเข้าพรรษา

วันมหาปวารณาอยู่จำพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์
ที่จะอยู่จำพรรษา
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญวันเข้าพรรษา..เป็นวันพระธรรมสวนะ
สำหรับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ยังวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

12-13

สิงหาคม จัดทำบุญตามปกติ
ในส่วนกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต


ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่.
.แม่ของแผ่นดิน และน้อมอุทิศบุญกุศล
คุณความดีแด่..แม่ ผู้เป็นบุพการี หรือผู้มี
อุปการคุณต่อบุตร-ธิดา
กันยายน   จัดอบรมหน่วยงานต่างๆ ตามปกติ
29

ตุลาคม

วันออกพรรษา
จัดเป็นวันมหาปวารณา
สำหรับพระภิกษุที่ได้อยู่
จำพรรษาตลอดถ้วนไตรมาส


สำหรับฆราวาส อุบาสก-อุบาสิกา
ได้ถือเอาวันพระออกพรรษา เป็นวันทำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และ เมื่อออกพรรษา
๑ วัน ก็ถือเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ
คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จทรงแสดงธรรม
โปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์
 
ยังไม่ได้
กำหนดวัน


ทอดกฐินสามัคคี

เป็นงานทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นกุศล
อันเลิศ เพราะในหนึ่งปีจะสามารถทอดกฐิน
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อถวายแด่หมู่สงฆ์
ตามพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
3-5

ธันวาคม

จัดทำบุญตามปกติ
ส่วนกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต

จัดทำบุญตามปกติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์ "ภูมิพลมหาราช" และทำความดีอุทิศแด่
พ่อ..ผู้ให้กำเนิด
30 ธ.ค. -
1 ม.ค.

30 ธันวาคม 65 - 1 มกราคม 66

- จัดปฏิบัติธรรม
- สวดมนต์ข้ามปี
วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมข้ามปี
..เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง..

กิจกรรมอื่น
ตลอดทั้งปี จัดกิจกรรมตามกิจนิมนต์ หรือ โปรแกรมการอบรม
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับกิจนิมนต์ ตลอดทั้งปี
 
สวัสดีปีใหม่
                  

       

การจัดปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ วันนักขัตฤกษ์ที่ทางราชการกำหนด เช่น วันมาฆาบูชา วันวิสาขบูชา เทศกาลวันสงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ-วันพ่อแห่่งชาติ สวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

       

จัดอบรมหน่วยงาน, อบรมเยาวชน,โรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ติดต่อเข้ามา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้น ก็จะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้ทราบ และขอคำปรึกษาแนะนำจากท่าน ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ ต้องแจ้งความประสงค์และรายละเอียดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการอบรมให้กระจ่าง เพื่อที่จะได้กำหนดหัวข้อการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

       

การอบรมวิปัสนากรรมฐานนอกสถานที่
ซึ่งในปัจจุบันท่านได้เมตตารับเป็นพระวิปัสนาจารย์แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ ในการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ตามที่หน่วยงานได้ขอความเมตตาจากท่านได้รับเป็นพระวิปัสนาจารย์ เพื่ออบรมเผยแผ่ธรรมะแก่สาธารณชน เพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนผู้สนใจตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้นิมนต์

   

       

จัดกิจกรรมงานบุญของวัดโดยตรง ทอดกฐินสามัคคี หรือสวดมนต์ปีใหม
กิจกรรมเหล่านี้สามารถตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้ (www.watthumpra.com) ซึ่งจะแจ้งกิจกรรม งานบุญต่างๆ ของวัดไว้ล่วงหน้า สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้โดยตรง โทร.๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕

   

       

การอุปสมบทพระภิกษุ
การจัดบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ สำหรับท่านที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท โดยมีพระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ กรุณาติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ หรือ โทร ๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕

     กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์  

       

การบวชเนกขัมมภาวนา
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา รักษาศีล ๘ หรือ ที่เรียกว่า บวชชีพราหมณ์ นั้น มี ๒ ประการคือ

 • ปฏิบัติธรรมประจำปีของวัด หรือ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดสำคัญของชาติ ซึ่งกำหนดเวลาจะมีประกาศแจ้งในหน้าเว็บไซต์ หรือ เฟชบุค face-book ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • ปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลประจำวัน อาราธนาศีล ๘

เวลาขอรับศีล ๘ ทุกวัน วันละ ๒ รอบ

 • รอบเช้า เวลา 08.00 น.
 • รอบค่ำ  เวลา 17.00 น.
 • ทำวัตรเย็น 18.00-20.00 น. ทุกวัน

สาธุชนหรือญาติธรรมที่ประสงค์จะรักษาศีลเนกขัมมภาวนาหรือรักษาศีล ๘ บวชชีพราหมณ์ ติดต่อหรือเดินทางเข้าไปบวชที่ัวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขั้นแรกอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกิน ๑๐ วัน หากเกินจากนั้นให้แจ้งความประสงค์เพื่อขออยู่ต่อ ทางวัดจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคลที่มีความประพฤติสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นรายๆไป

 

              

       กฏระเบียบของวัดที่ควรทราบ

ตารางเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมประจำวัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 

ตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมประจำวัน
โปรดรักษาเวลา และตรงต่อเวลา
เพราะหลวงพ่อและคณะสงฆ์ท่านจะเน้นย้ำเรื่องการตรงต่อเวลาที่สุด
อีกทั้งการตรงต่อเวลานั้นยังทำให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น ซึ่งกำลังเข้าสู่เวลาแห่งการปฏิบัติธรรม


วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
เมื่อมี
กิจกรรม
รับศีล
๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน
เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม ซึ่งขณะเดียวกันก็จะเปิด
ธรรมคีตะเพื่อให้ตื่นรู้และทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จ
ภายในเวลา เมื่อธรรมคีตะจบก็เริ่มทำวัตรเช้า
 
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
ตามแต่โอกาส รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตภายในวัด
ภาคสาย
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
รับฟังพระธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล..
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ -
๑๓.๓๐ น.
.....ทำภารกิจส่วนตัว-พักผ่อนตามอัธยาศัย......
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
...จงดูจิต ระวังจิต รักษาจิต...
ปฏิบัติธรรม
ปกติ
-รายวัน
เช้า รับศีล เวลา 08.00 น. และ
เย็น รับศีล 17.00 น. (การปฏิบัติธรรมเหมือนปกติ)
ในระหว่างวันจะมีผู้นำปฏิบัติตามควร

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com