: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 25
 

ปฏิบัติธรรม..วันอาทิตย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

       

ชวนเข้าวัดทุกวันอาทิตย์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ. เชียงราย
จัดโครงการเชิญชวนญาติธรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา 14.00-16.00 น. (บ่าย 2-4 โมงเย็น)
โดยไปเช้า-เที่ยง-เย็นกลับ หรือท่านใดจะไปค้างที่วัดตั้งแต่วันเสาร์ก็ได้ ญาติธรรมท่านใดสนใจในการปฏิบัติธรรม สามารถเข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันอาทิตย์

สำหรับญาติธรรมที่เดินทางด้วยรถโดยสารและไม่มีรถส่วนตัวเข้าไป เมื่อไปถึงปากทางเข้าวัด แต่ไม่มีรถต่อเข้าไปถึงวัด หลวงพ่อท่านมีโครงการจัดรถวัดออกไปรับ-ส่ง ตรงปากทางเข้าวัด ฟรี! เมื่อไปถึงแล้วไม่มีรถ ให้โทร.แจ้งรถออกมารับปากทางเข้าวัดตรงปากทางบ้านน้ำลัดได้
โทร.053 184 325

"ทำดีวันนี้..พรุ่งนี้ก็จะดีได้"
เราไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดี ไม่ประมาทในการสร้างบุญบารมี ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้รีบทำ รีบสั่งสมความดีงามเอาไว้"

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ. เชียงราย

พบกันทุกวันอาทิตย์ บ่าย 2-4 โมงเย็น

   

       

การบวชเนกขัมมภาวนา
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา รักษาศีล ๘ หรือ ที่เรียกว่า บวชชีพราหมณ์ นั้น มี ๒ ประการคือ

  • ปฏิบัติธรรมประจำปีของวัด หรือ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดสำคัญของชาติ ซึ่งกำหนดเวลาจะมีประกาศแจ้งในหน้าเว็บไซต์ หรือ เฟชบุค face-book ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  • ปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลประจำวัน อาราธนาศีล ๘

เวลาขอรับศีล ๘ ทุกวัน วันละ ๒ รอบ

  • รอบเช้า เวลา 08.00 น.
  • รอบค่ำ  เวลา 17.00 น.
  • ทำวัตรเย็น 18.00-20.00 น. ทุกวัน

สาธุชนหรือญาติธรรมที่ประสงค์จะรักษาศีลเนกขัมมภาวนาหรือรักษาศีล ๘ บวชชีพราหมณ์ ติดต่อหรือเดินทางเข้าไปบวชที่ัวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขั้นแรกอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกิน ๑๐ วัน หากเกินจากนั้นให้แจ้งความประสงค์เพื่อขออยู่ต่อ ทางวัดจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคลที่มีความประพฤติสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นรายๆไป

 

              

       กฏระเบียบของวัดที่ควรทราบ

ตารางเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมประจำวัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 

ตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมประจำวัน
โปรดรักษาเวลา และตรงต่อเวลา
เพราะหลวงพ่อและคณะสงฆ์ท่านจะเน้นย้ำเรื่องการตรงต่อเวลาที่สุด
อีกทั้งการตรงต่อเวลานั้นยังทำให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น ซึ่งกำลังเข้าสู่เวลาแห่งการปฏิบัติธรรม


วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
เมื่อมี
กิจกรรม
รับศีล
๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน
เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม ซึ่งขณะเดียวกันก็จะเปิด
ธรรมคีตะเพื่อให้ตื่นรู้และทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จ
ภายในเวลา เมื่อธรรมคีตะจบก็เริ่มทำวัตรเช้า
 
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
ตามแต่โอกาส รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตภายในวัด
ภาคสาย
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
รับฟังพระธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล..
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ -
๑๓.๓๐ น.
.....ทำภารกิจส่วนตัว-พักผ่อนตามอัธยาศัย......
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
...จงดูจิต ระวังจิต รักษาจิต...
ปฏิบัติธรรม
ปกติ
-รายวัน
เช้า รับศีล เวลา 08.00 น. และ
เย็น รับศีล 17.00 น. (การปฏิบัติธรรมเหมือนปกติ)
ในระหว่างวันจะมีผู้นำปฏิบัติตามควร

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com