ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่
 : : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
>> สังเขปประวัติ ๔      
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร      

พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
ที่ประธานสงฆ์-เจ้าอาวาสวัด

 
>>ข้อมูลหลัก<< 

“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
....    ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
 ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
.เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
.ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
.เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
 และเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก
.ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
.ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
.ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
.ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."
.........................พุทธโอวาท

                                  
>>

 
เข้ารับรางวัลพระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
       

       เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
       ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศ
เกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ
เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วัน
วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี สืบเนื่องมาแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน
       บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับพระราชทานรางวัล
เกียรติยศนี้เพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าสูงสุดในชีวิตแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วไปและ
คุณสมบัติผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ดังนี้
 • เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตามประเภทที่กำหนด
  ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีเด่น
 • มีประวัติและผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีในด้านใดด้านหนึ่ง
  หรือหลายด้าน โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ตามประเภท
  และ สาขาที่คณะกรรมการกำหนด
 • เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับ
  ศรัทธาเลื่อมใสแก่บุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่รู้จักโดยทั่วไป
       ซึ่ง พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ได้รับพระราชทานรางวัล
"เสาเสมาธรรมจักร” ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

        จึงนับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลทั้งบรรพชิต และ
ฝ่ายฆราวาส มีกำลังกายและกำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นตัวอย่าง
สำหรับผู้อื่น ๆ ได้กระทำสืบต่อไป      

    

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I >>หน้าแรก         

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com