: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร. 053 184 325
 

พระสถูปเจดีย์พุทธคยา
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา(จำลอง)
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อ.พาน จ.เชียงราย


 
แบบพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา(จำลอง)
 

เรียน  ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้ดำเนินการพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตจำลองแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในลำดับต่อไปคือการจัดสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่จำลองแบบบางส่วนมาจากประเทศอินเดีย โดยทั้งนี้ ยังมีศาสนิกชนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะได้เดินทางไปเคารพสักการะ กราบไหว้พระพุทธเมตตา ยังสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปดังประสงค์ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดทางด้านการเดินทาง ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้่จ่ายที่ไม่สามารถจะจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้ จึงทำให้ศาสนิกชนไทยทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี และอุบาสก-อุบาสิกา จำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปได้


คณะกรรมการวัด จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสร้าง พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา เพื่อเป็นพระมหาสถูปเจดีย์พุทธสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาไว้ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เพื่อสร้างโอกาสให้สาธุชนได้เคารพสักการะ โดยร่วมบุญจัดสร้างได้ตามกำลังศรัทธา คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญพร้อมญาติธรรมทุกท่าน จึงขออนุญาตบอกบุญมาเพื่อทราบ..

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักรักษา คุ้มครองท่านและครอบครัวของท่าน ให้มีความเจริญไพบูลย์ใน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านเทอญ


แจ้งข่าวบุญมาด้วยความเคารพนับถือ
คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 
พระพุทธเมตตา
 
 
เชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์พุทธคยา
 

อานิสงส์แห่งการสร้างศาสนสถาน

พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่เกษมสูงสุด "พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

"สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรรเสริญและแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดหรือส่วนประกอบ ของวัด เช่น ที่ดิน หรือศาสนวัตถุต่างๆ โบสถ์ วิหาร ศาลา พระพุทธรูป กุฏิสงฆ์ เสนาสนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไว้ดังนี้

 • ทานํ สคฺคสฺส โสปนํ   ทานกุศลจัดว่าเป็นบันได้ขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่สวรรค์
 • ทานํ ปาเถยฺยมุตตมํ  ทานกุศลจัดว่าเป็นเสบียงอันประเสริฐ
 • ทานํ อุชุคตํ มคฺคํ       ทานกุศลจัดว่าเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพาน
 • ทานํ โมกฺขปทํ วรํ     ทานกุศลจัดว่าเป็นบาทให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น

การสร้างวัด สร้างโบสถ์ ศาลา พระพุทธรูป อาคารที่พัก เพื่อถวายไว้กับวัดในพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดี หรืออุบาสกอุบาสิกาต่อพุทธศาสนาก็ดี จัดเป็นทานอันเลิศ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก

   
 

ประโยชน์
ประโยชน์ตน..ประโยชน์ศาสนา ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย หากจะนำเอาสมัยพุทธกาลมาเปรียบเทียบก็คงจะห่างกันไกล เพราะครั้งพุทธกาลเป็นต้นยุคของพระพุทธศาสนา สาธุชนจึงปฏิบัติง่าย เข้าใจง่าย ปัจจัยภายนอกจึงอาจมิใช่สิ่งจำเป็น

กระนั้นก็ตามพระพุทธองค์ก็มิทรงตำหนิติเตียนการสร้างศาสนวัตถุไว้คู่กับพระพุทธศาสนา แต่ตรงกันข้าม พระพุทธองค์กลับทรงสรรเสริญ อนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศล ในบุญ ดั่งเช่นการถวายที่ดินอุทยานสวนกวาง ของพระเจ้าพิมพิสารเพื่อสร้างวัดเวฬุวันมหาวิหาร ให้เป็นพระอารามหรือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา การสร้างวัดบุพผารามเป็นโลหะปราสาทที่สวยงามแห่งแรกที่มีห้องตั้ง ๕๐๐ ห้อง ของนางวิสาขามหาอุบาสิกา เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์และหมู่สงฆ์สาวกให้เป็นที่พำนัก หรือการสร้าง วัดพระเชตวัน ของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถวายแด่พระพุทธองค์ทรงอยู่จำพรรษาพร้อมหมู่สงฆ์ พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่พระเชตวันมหาวิหารยาวนานที่สุดในพระชนม์ชีพ จนกลายมาเป็นพุทธสถานสำคัญ ที่ชนชาวพุทธทั่วโลกในปัจจุบันเดินทางไปเคารพกราบไหว้ที่อินเดีย ครั้งพุทธกาลนั้น ผู้ที่จะสร้างศาสนวัตถุถวายได้ก็คงจะมีแต่ผู้เป็นเศรษฐีผู้มีศรัทธาและมีกำลังทรัพย์เท่านั้น เพราะผู้คนในแผ่นดินอินเดียส่วนมากล้วนยากจน

แต่ในปัจจุบันระยะเวลาห่างจากพุทธกาลเกิน ๒๖๐๐ กว่าปี วัสดุและการก่อสร้างต่างๆ มีวิวัฒนาการ พัฒนาให้ง่ายต่อการก่อสร้าง แต่สิ่งที่ยากคือปฏิปทาของสาธุชนต่างหาก ที่ยากจะเข้าใจในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ การจะให้เข้าใจในหลักปฏิบัติจึงเป็นสิ่งยากยิ่ง มิใช่เรื่องง่ายเหมือนดังเก่าก่อน การจะให้นักบวชหรือสาธุชนเข้าป่าฝึกความอดทน ลำบากตรากตรำต่อการปฏิบัติยิ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในปัจจุบัน เว้นไว้แต่ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจมั่นเท่านั้น แต่จะมีสักกี่คนที่จะทำเช่นนั้นได้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต่อยอดเบื้องต้นก็คือศาสนสถาน ให้วัดได้มีสถานที่รองรับสาธุชนได้ไหว้พระ สวดมนต์ ฝึกสมาธิเล็กๆ น้อยๆ ค่อยๆ ซึมซับ สั่งสมไปตามเหตุตามปัจจัย

หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ท่านจึงมีดำริ มีความตั้งใจที่จะสร้างศาสนวัตถุ คือพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) ขึ้นไว้ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ. เชียงราย และเหตุใดจึงเป็นพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา ทั้งนี้ก็เพราะพุทธคยาเป็นสถานที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ในอริยสัจ ๔ อันเป็นธรรมแห่งการตรัสรู้ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บังเกิดขึ้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาแห่งนั้น

...พุทธคยา..คือสถานที่ตรัสรู้..ครั้งที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียร สั่งสมอบรมบารมีมายาวนานกระทั่งพระบารมีเต็มล้น จึงทรงเลือกสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรครั้งสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่อันเป็นมงคลนั้นในปัจจุบันคือ พุทธคยา 
...พุทธคยา..จึงเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียร เป็นสถานที่พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือทางพ้นทุกข์ สำเร็จเป็นพระพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ถือเป็นก้าวแรกแห่งการค้นพบพระสัทธรรม ก่อเกิดเป็นพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนสืบมาตราบกระทั่งปัจจุบัน
...พุทธคยา..จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ เป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ทรงค้นพบหนทางอันประเสริฐแห่งการพ้นทุกข์, อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบคือทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรคหรือทุกข์, เหตุแห่งทุกข์, ทางแห่งการดับทุกข์, แนวปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์, พุทธคยาจึงเป็น ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานสำคัญในพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนสถานอันเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นองค์ประกอบ ๑ ใน ๖ ประการของศาสนา 
...พุทธคยา(จำลอง)..สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้กำลังจะถูกจัดสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อถวิล จันทสโร ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โดยหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ได้มุ่งเน้นให้วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม-เผยแผ่ธรรม ปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์หรืออริยสัจ ๔ จะมีการจัดสร้างพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) ประดิษฐานไว้เพื่อให้สาธุชนที่เดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ปฏิบัติตนเพื่อสั่งสมแนวทางแห่งการพ้นทุกข์ในที่สุด

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ แห่งนี้ เป็นสถานที่ หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านมุ่งเน้น นำในการปฏิบัติธรรม อันจะนำประโยชน์สุขมาสู่พระภิกษุสงฆ์และสาธุชน ที่มุ่งหวังหนทางแห่งความพ้นทุกข์ การดำริสร้างพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสาธุชน ได้ใช้เป็นที่ไหว้พระ สวดมนต์ ฝึกทำสมาธิ จึงถูกดำริให้สร้างขึ้นที่นี่ด้วย

จึงขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันสร้างศาสนสถานอันเป็นบุญ ให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาโดยตรงด้วยกัน ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325

 
   

เหตุให้ทำบุญ
ครั้งหนึ่ง เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ได้มีกษัตริย์ลิจฉวีทรงพระนามว่า มหาลี ได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า..

 
..."ข้าแแต่พระองค์ผู้เจริญ..มีสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการกระทำบุญ แห่งความเป็นไปเพื่อการกระทำบุญ พระเจ้าข้า"

องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า...
 ..."
ดูก่อนมหาลี..อโลภะ อโทสะ อโมหะ โยนิโสมนสิการ จิตที่ตั้งไว้ชอบ ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกุศลกรรม

 1. บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโลภะ
 2. บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโทสะ
 3. บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโมหะ
 4. บุคคลจะสำเร็จ มรรค ผล นิพพานได้ ก็เพราะโยนิโสมนสิการ
  การกระทำความดีต่างๆ ได้ ก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ชอบ การที่จิตตั้งไว้ชอบนั้นคือ ตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ หรือตั้งจิตไว้ในสัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง ๔ อย่าง จิตที่ตั้งไว้ชอบนี้สามารถให้สมบัติทั้งปวงได้ เพราะสมบัติใดๆ ที่มารดา-บิดา เป็นต้น ไม่สามารถยกให้ได้ในสมบัตินั้น  จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบนี้แหละสามารถยกให้ได้" ดังคำว่า
  น ตํ มาตา ปิตา กยิรา  
  อญเญ วา ปน ญาตกา
  สมุมาปณิหิตํ จิตตํ
  เสยโย นํ ตโต กเร.

  ความว่า.."จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบย่อมทำบุญใด้ดีกว่ามารดา-บิดาหรือญาติเหล่าอื่นจะทำได้" ดังนี้ อธิบายว่าเมื่อมารดา-บิดาจะให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายก็ให้ได้เพียงในชาตินี้ แต่ไม่สามารถที่จะให้สมบัติจักรพรรดิ หรือทิพยสมบัติ ฌาน สมาบัติ มรรค ผล นิพพาน แก่บุตรนั้น ฉะนั้นจิตที่บุคคตั้งไว้ชอบนี้แหละอาจให้สมบัติทั้งปวงได้

  เพราะฉะนั้นจึงควรคำนึงไว้ว่า จิตที่ตั้งไว้ชอบ คือตั้งไว้ในสัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา หรือในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ชื่อว่าเป็นจิตอันประเสริฐ เป็นปัจจัยอันวิเศษในการทำกัลยาณกรรม คือ ความดีต่างๆ จึงควรที่ทุกคนพึงตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถทั้งหลาย การทำ การพูด การคิดก็เป็นสุจริตเสมอ ผลที่ได้ด้วยสุจริตก็เป็นผลที่ดีเสมอ และผลดีนั่นแล คือ "บุญ"ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสพระวาจานี้ประทานแก่ท่านมหาลี แล้วท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธา ได้สั่งสมบุญให้เกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วหรือยัง
  ?

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕ หรือ


ร่วมสร้างบุญในนามชื่อบัญชี  
กองทุนสร้างสถูปเจดีย์พุทธคยา 

ธนาคาร: กรุงไทย, สาขา: พาน
เลขที่ : 522-0-67524-9

การปรับเตรียมพื้นที่

เริ่มงานก่อสร้าง

   
 
   

 

          
          
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com