: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

..เยาวชนอบรมเยาวชน

เยาวชน
เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ

  • ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรสในทางกฎหมาย ก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชน และ หากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่

  • ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

การอบรมเยาวชน:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๕ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย


จึงเป็นสถานที่สถาบันการศึกษาต่างได้นำเยาวชน นิสิต นักศึกษา เด็กนักเรียนของสถาบันการศึกษา และโรงเรียนต่างๆ มาเข้ารับการอบรมที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้เป็นเวลา ๓ วัน บ้าง ๕ วันบ้าง สุดแท้แต่สถาบันไหนจะกำหนดมา หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะจัดคณะพระภิกษุสงฆ์ ให้ได้ช่วยกันรับผิดชอบทำการอบรมให้กับสถาบันเหล่านั้น ซึ่งการอบรมเยาชนนั้น จะมีแทบตลอดทั้งปี จำนวนเยาวชนของแต่ละสถาบันก็แตกต่างกันไป ตามวัยและวัตถุประสงค์ที่สถาบันเหล่านั้นกำหนดมา หรือบางโรงเรียนก็จะร่วมกันนำเด็กเยาวชนมาอบรมร่วมกัน ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนเหล่านั้น อีกทั้งยังได้พบกับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันอีกด้วย

   

หลักในการอบรม:
หลักในการอบรมเยาวชนนั้น หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะเมตตาให้แนวทางในการให้ข้อคิดแก่เยาวชน สอดแทรกหลักของคุณธรรม-จริยธรรม ความประพฤติและพรหมวิหารธรรม แนะนำให้เด็กรู้จักวางตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบและ อีกประการหนึ่งนั้น ท่านก็จะสอดแทรกหลักของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อหน้าที่และการรู้จักคิด การเลือกคบมิตร และสอนให้รู้ถึงผลดีผลเสียของความคิดที่ถูกหรือผิด และโทษของยาเสพติดที่เยาวชนควรต้องหลีกให้ห่างไกล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเยาวชน:
การที่สถาบันต่างๆ นำเยาวชนมาอบรมความประพฤตินั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตัวของเยาวชนเอง ต่อครอบครัว คือบิดา-มารดา และต่อสถาบันการศึกษาเอง ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กได้มาอยู่ร่วมกัน ทำให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ทำความเข้าใจกับสภาพรอบข้างเช่น การอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้มีความคิดกว้างขวางขึ้น รู้จักเสียสละความเห็นแก่ตัวเอง รู้จักแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสติยั้งคิดรอบคอบขึ้น รู้จักนิสัยของตนเองมากขึ้น เพราะจะก่อให้เกิดการเทียบเคียง อุปนิสัยของกลุ่ม รู้จักที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีที่สังคมของเยาวชนเอง จะยอมรับซึ่งกันและกัน ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบด้านได้ดีขึ้น มีมุมมองต่อตนเองและเพื่อนๆ ได้ดีขึ้น

ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีสติยั้งคิดได้มากขึ้นถึงอันตรายรอบด้านที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น อันตรายจากยาเสพติดให้โทษ จึงเป็นประโยชน์ที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คือสถาบันการศึกษา และครอบครัวของเยาวชนเอง ซึ่งคณะครูและคณาจารย์ที่นำเยาวชนมาอบรมนั้น ก็ได้ทำการประเมินผล และนำกราบเรียนแด่หลวงพ่อท่านภายหลังซึ่งก็คือ เป็นผลดีทีเกิดขึ้นต่อเยาวชน และสถาบันการศึกษาเอง ทั้งนี้เพราะความประพฤติของเยาวชนเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก บางสถาบันจึงนำเยาวชนรุ่นใหม่ มาเข้ารับการอบรมเกือบจะทุกปีมา

ติดต่อขอรับการอบรม:
การอบรมาเยาวชนนั้นจะแบ่งเป็นหลายลักษณะ ซึ่งจะมีทั้งเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับประถมต้น มัธยมปลาย หรือในระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อ ขอเข้ารับการอบรมได้ที่ "วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ" โทร ๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com