: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

พระสารีริกธาตุ  

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระเมตตาประทานพระสารีริกธาตุ และตราสัญลักษณ์ ญสส.

ทรงประทาน
พระสารีริกธาตุ
และ ตราสัญลักษณ์ ญสส.

       

          สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงมีพระเมตตาให้หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ประธานสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เข้าเฝ้า เพื่อทรงประทานพระสารีริกธาตุ และตราสัญลักษณ์ ญสส. แด่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
       เนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย ได้ทำการสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ในสังฆกรรมของหมู่สงฆ์และทำการหล่อพระพุทธรูป พระประธานในอุโบสถ การนี้ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงมีพระเมตตาประทานพระสารีริกธาตุ ุเพื่ออัญเชิญขึ้นบรรจุไว้ในพระเศียรและส่วนต่างๆ ของพระพุทธรูปตามพิธีโบราณ ทรงประทานพระนามพระพุทธรูปที่ พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต และทรงเมตตาประทานพระนามย่อ ญสส. เพื่ออัญเชิญขึ้นประดับบนหน้าบันอุโบสถและผ้าทิพย์บนฐานพระพุทธรูป        
        หลวงพ่อถวิล จันทสโร ได้เข้าเฝ้ารับสิ่งที่ทรงประทานจากผู้แทนพระองค์ โดย พระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระพุทธรูปพระประทานได้จัดทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ใน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรทรงม้า ทุ่งลุมพลี ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

     
  จึงยังความปลาบปลื้มปิติแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส เพื่อดำเนินการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไป

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com