-->
  ..
พระธรรมบรรยาย-MP3
งานปฏิบัติธรรมวาระต่างๆ
โดย..พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
กดรับฟัง
01.เรื่อง พุทธศึกษา

02.เรื่อง พระธรรม

03.จริยศึกษา

04.การบวชดีนักแล

05.การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๑

06.การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๒

07.อารมณ์พระกรรมฐาน

08.การฝึกสมาธิ

09. ทางเจ็ดสาย

10.ทางแห่งความสำเร็จ อิทธิบาท ๔ (๑)

11.อิทธิบาท ๔ (๒)

12.อริยสัจ ๔

13.สติสูตร

16.มหาสติปัฏฐาน ๔

15.การมีสติ

16.บุคคลใดมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ

17.การฝึกจิต ๑

18.การฝึกจิต ๒

19.พละ ๕

20.มารทั้ง ๕

21.ทางพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์๘(๑)

22.ทางพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์๘(๒)

23.ทางพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์๘(๓)

24.ทางพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๔)

25.ความสุข ๑

26.ความสุข ๒

27.ธรรมที่ทำให้เกิดสุข

28.มีธรรมมีสุข

29.แบบของใจ

30.เรื่องของใจ

31.ที่พึ่งทางใจ

32.มิตรทางใจ

33.วิธีแก้ใจ

34.วิธีการรักษาจิต

35.ศัตรูหัวใจ

36.ความสงบ ๑

37.ความสงบ ๒

38.สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ม

39.ทางแห่งความเสื่อม

40.ฆราวาสธรรม ๑

41.ฆราวาสธรรม ๒

42.การปรารภธรรม ๑

43.การปรารภธรรม ๒

44.การปรารภธรรม ๓

45.วัตร-ปริวาส

46.การประพฤติวุฎฐานวิธี

47.พระศาสนา พระธรรม พระวินัย

48.ตอบปัญหาธรรมะ

49.การฟังธรรม( ก.พ.54)

50.การขึ้นมานัต( ก.พ.54)

51.มรรคมีองค์ ๘ (๑)( ก.พ.54)

52. มรรคมีองค์ ๘ (๒)(ก.พ.54)

53.การฝึกสติ ( ก.พ.54)

54.การมีสติ ( ก.พ.54)

55.กิเลสมาร 5 ( ก.พ.54)

56.ทางแห่งความสงบ(ก.พ.54)

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ