: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

.. การอบรมพนักงาน

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้รับแต่งตั้งเป็น

  • ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๕
  • ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
  • หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.บ.ต.ธารทอง
  • วัดกลุ่มเป้าหมายจัดดำเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จัดอบรมหน่วยงาน
กิจกรรมการจัดอบรมนี้จัดตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ติดต่อเข้ามา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้น ทางหน่วยงานก็จะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้ทราบ และขอคำปรึกษาแนะนำจากท่าน ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ ต้องแจ้งความประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการอบรมให้กระจ่าง เพื่อที่จะได้กำหนดหัวข้อการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์หน่วยงาน


ได้มีหน่วยงานต่างๆ นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ท่านก็จะเมตตาอบรมในหลักของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน การวางตน หลักของศีลธรรม คุณธรรม-จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกันและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในองค์กร เพราะแต่ละหน่วยงานนั้น พนักงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและองค์กร

   

หลักในการอบรม:
หลักในการอบรมพนักงานนั้น หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะเมตตาให้ทางหน่วยงานที่จะมา เข้ารับการอบรมนั้น กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท่านได้ทราบก่อน เมื่อทางหน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว ท่านก็จะทำการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น ทั้งนี้ยังสอดแทรกหลักของอิทธิบาท ๔ ซึ่งหมายถึงความสุขความพอใจในการปฏิบัติงาน และพรหมวิหารธรรม ในการทำงาน นั่นคือความเมตตาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อตนเองและผู้อื่น อีกประการหนึ่งนั้นท่านก็ยังสอดแทรกหลักของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อหน้าที่การงาน ต่อองค์กร และผลโดยรวมคือต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักใหญ่

   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม:
เมื่อองค์กรและหน่วยงานได้นำพนักงานมาอบรมนั้น ผลของการอบรมเป็นที่พอใจแก่องค์กร เพราะมีการประเมินผลมากราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้รับทราบว่าการปฏิบัติงานของ พนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีความขยันหมั่นเพียรและเข้าใจหลักของการทำงาน เข้าใจในหน้าที่ ของตนเอง ต่องานและต่อองค์กรดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น มุมมองที่มีต่อองค์กรก็ดีขึ้น


ทั้งนี้เพราะในหลักการอบรมนั้นลวงพ่อท่านจะวางหลักและสอดแทรกให้พนักงานที่มาอบรมนั้น เข้าใจในการทำหน้าที่ว่า ทุกคนเกิดมาก็ต้องทำงาน ต้องทำหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

แต่ทำอย่างไรจึงจะทำงานอย่างมีความสุขต่องาน ประสิทธภาพที่ได้นี้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บางหน่วยงานนำพนักงานมาเข้ารับการอบรม ทุกเดือน เดือนละครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาเข้ารับการอบรมเป็นเวลา ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง สุดแท้แต่โอกาสจะเอื้ออำนวย

ติดต่อขอรับการอบรม:
สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์จะนำพนักงานมาเข้ารับการอบรม คุณธรรม- จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานก็สามารถติดต่อ ขอเข้ารับการอบรมได้ทุกวันที่ "วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ" โทร ๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕


         

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com