ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่
 


: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
....
>>ข้อมูลหลัก<<

พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
ที่ประธานสงฆ์-เจ้าอาวาสวัด 

“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”


...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
เหมือนชาวนาที่ตระหนี่
ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
    และเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก
ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."
......................พุทธโอวาท

                           
>>

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระเมตตารับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com