: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
หน้าแรก

>>วีดีทัศน์-ธรรมบรรยาย..
โดย..พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 

 
VIDEOS
รวมวีดีโอ-วีดีทัศน์
ธรรมบรรยาย


VIDEOS
รวมวีดีโอ-วีดีทัศน์
ธรรมบรรยาย

วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑(๑)/๖ 
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง แนะแนววิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑(๒)/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง
ที่พึ่งอันเกษม
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๒/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เื่รื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๓/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง ทางแห่งความสำเร็จ-อิทธิบาท ๔
  วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๔/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง จริต ๖ - วิธีแก้ใจ
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๖(๑)/๖
ดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เร
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี ๕๒
เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย
 
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๕/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี ๕๒

โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ร่วมด้วย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๖(๒)/๖
อบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ปี ๕๓

โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง ทางแห่งความสงบ
วีดีทัศนธรรมอำนวยพรปีใหม่
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ธรรมอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
   
 
   


 
 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com