ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

0
55
วิว

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
(
จำลอง)
จากประเทศอินเดีย
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

เรียน  ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้ดำเนินการพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาจำลองแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้ ในลำดับต่อไป คือการจัดสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่จำลองแบบคร่าวๆ มาจากประเทศอินเดีย
โดยทั้งนี้ยังมีศาสนิกชนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะได้เดินทางไปเคารพสักการะกราบไหว้พระพุทธเมตตายังสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปดังประสงค์ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดทางด้านการเดินทาง ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้่จ่ายที่ไม่สามารถจะจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้ จึงทำให้ศาสนิกชนไทยทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี และอุบาสก-อุบาสิกา จำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปได้
ทางคณะกรรมการ จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาเพื่อเป็นมหาสถูปประดิษฐานพระพุทธเมตตาไว้ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้เคารพสักการะ โดยขอร่วมบุญจัดสร้างได้ตามกำลังศรัทธา ทางคณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ พร้อมญาติธรรมทุกท่านจึงขออนุญาตบอกบุญมาเพื่อทราบ..
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักรักษาคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านให้มีความเจริญไพบูลย์ใน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านเทอญ
                                        แจ้งข่าวบุญมาด้วยความเคารพนับถือ
                                      คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ติดต่อเพื่อร่วมสร้างพระมหาเจดียย์พุทธคยา ได้ที่ :
“วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
โทร 053 184 325


พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา

พุทฺธคยา เป็นพุทธสถาน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานสำคัญ ที่รำลึกถึงพระพุทธองค์ ตั้งอยู่อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก
ปัจจุบันบริเวณพุทธคยามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู


และในเวลาอีกไม่เนิ่นช้านี้ พระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดีย จะถูกจัดสร้างเพื่อประดิษฐานไว้ให้สาธุชนชาวไทยได้สักการะกราบไหว้บูชา ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

อานิสงส์แห่งการสร้างศาสนวัตถุ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรรเสริญ และแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดหรือส่วนประกอบของวัด เช่น ที่ดิน หรือศาสนวัตถุต่าง ๆ โบสถ์ วิหาร ศาลา พระพุทธรูปกุฏิสงฆ์ เสนาสนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไว้ดังนี้

ทานํ สคฺคสฺส โสปนํ   ทานกุศลจัดว่าเป็นบันได้ขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่สวรรค์
ทานํ ปาเถยฺยมุตตมํ   ทานกุศลจัดว่าเป็นเสบียงอันประเสริฐ
ทานํ อุชุคตํ มคฺคํ       ทานกุศลจัดว่าเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพาน
ทานํ โมกฺขปทํ วรํ      ทานกุศลจัดว่าเป็นบาทให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น

การสร้างวัด สร้างโบสถ์ ศาลา พระพุทธรูป อาคารที่พัก เพื่อถวายไว้กับวัดในพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดี ของอุบาสกอุบาสิกาต่อพุทธศาสนาก็ดี จัด เป็นทานอันเลิศ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก

 

เหตุให้ทำบุญ

ครั้งหนึ่ง เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา
ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ได้มีกษัตริย์ลิจฉวี ทรงพระนามว่า มหาล
ได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า..

…”ข้าแแต่พระองค์ผู้เจริญ..มีสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัย
แห่งการกระทำบุญ แห่งความเป็นไปเพื่อการกระทำบุญ พระเจ้าข้า”

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า…
…”ดูก่อนมหาลี..อโลภะ อโทสะ อโมหะ โยนิโสมนสิการ
จิตที่ตั้งไว้ชอบ
 ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกุศลกรรม
๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโลภะ
๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโทสะ
๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโมหะ

… บุคคลจะสำเร็จ มรรค ผล นิพพานได้ ก็เพราะโยนิโสมนสิการ
การกระทำความดีต่างๆ ได้ ก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ชอบ
การที่จิตตั้งไว้ชอบนั้นคือ ตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
หรือตั้งจิตไว้ในสัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้ง ๔ อย่าง จิตที่ตั้งไว้ชอบนี้สามารถให้สมบัติทั้งปวงได้
เพราะสมบัติใดๆ ที่มารดา-บิดา เป็นต้น ไม่สามารถยกให้ได้ในสมบัตินั้น
จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบนี้แหละสามารถยกให้ได้” ดังคำว่า

 น ตํ มาตา ปิตา กยิรา        อญเญ วา ปน ญาตกา
สมุมาปณิหิตํ จิตตํ              เสยโย นํ ตโต กเร.

ความว่า..“จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบย่อมทำบุญใด้ดีกว่ามารดา-บิดา
หรือญาติเหล่าอื่นจะทำได้”
ดังนี้ อธิบาว่าเมื่อมารดา-บิดา
จะให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลาย ก็ให้ได้เพียงในชาตินี้ แต่ไม่สามารถ
ที่จะให้สมบัติจักรพรรดิ หรือทิพยสมบัติ ฌาน สมาบัติ
มรรค ผล นิพพาน แก่บุตรนั้น ฉะนั้นจิตที่บุคคตั้งไว้ชอบนี้แหละ
อาจให้สมบัติทั้งปวงได้

เพราะฉะนั้นจึงควรคำนึงไว้ว่า จิตที่ตั้งไว้ชอบ คือตั้งไว้ในสัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา หรือในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
ชื่อว่าเป็นจิตอันประเสริฐ เป็นปัจจัยอันวิเศษในการทำกัลยาณกรรม
คือ ความดีต่างๆ จึงควรที่ทุกคนพึงตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถทั้งหลาย
การทำ การพูด การคิดก็เป็นสุจริตเสมอ ผลที่ได้ด้วยสุจริต
ก็เป็นผลที่ดีเสมอ และผลดีนั่นแล คือ “บุญ”

แสดงความเห็น