ปริวาสกรรมวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย

0
578
วิว

 ป ริ ว า ส ก ร ร ม

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๔-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

       ๐  วันที่    ๑๔  กรกฏาคม   ขอปริวาสกรรม 
       ๐  วันที่   ๑๗  กรกฏาคม   ขึ้นมานัต
       ๐  วันที่   ๒๓  กรกฏาคม   ออกอัพภาน  

หมายเหตุ :
๐ บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๗.๕๐ น. ทุกวัน
๐ สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสโปรดนำบาตร กลด ไปด้วยทุกครั้ง
๐ หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัน

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม :แผนที่เดินทางเข้าสู่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบูญ :

บทนำ
          ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

          ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากในส่วนของงานปริวาสกรรม จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีใน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุนั้น จะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ซึ่งแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุจากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาสเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-อุบาสิกาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

        ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้ จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

                                                                    พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)
                                                                    และคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
                                                                    ต.ธารทอง อ.พาน จังหวัดเชียงราย

                                                                    โทรศัพท์-โทรสาร(๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ “ปริวาสกรรม”

 1. เพื่อดำรงธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม
  ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
  ทั้งพระภิกษุ-สามเณร  อุบาสก-อุบาสิกา
 4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก  บ่งบอกถึงความสามัคคี
  ในหมู่สงฆ์ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
  “ดูก่อน..อานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย

  ธรรมและวินัยนั้น เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงลับไปแห่งเรา”
  ……….“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย… การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้
           การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกัน
           เข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย  เสนาบดีดื่มน้ำด้วย
           ภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด
           เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน นี่เป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนั้น
           อยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ..อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจ
           แม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า
           แน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต
           แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความ
           เร่าร้อนกระวนกระวาย”
  ………..พระพุทธดำรัส………………

 

แสดงความเห็น