การอบรมเยาวชน

0
91
วิว
การอบรมเยาวชน
การอบรมเยาวชน

เยาวชน

เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษ ก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่

ความหมายในระดับสากล โดยสหประชาชาติระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว

: ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย


การอบรมเยาวชนที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

เนื่องจากวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้รับการแต่งตั้งเป็นทั้งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์อบรมองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง หรือ อบต. และยังเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงรายด้วยนั้น

นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นำ เยาวชน เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเข้ารับการอบรมที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้เป็นเวลา ๓ วัน บ้าง ๕ วันบ้าง สุดแท้แต่สถาบันไหนจะกำหนดมา หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะจัดคณะพระภิกษุสงฆ์ ให้ได้ช่วยกันรับผิดชอบทำการอบรมให้กับสถาบันเหล่านั้น ซึ่งการอบรมเยาชนนั้น จะมีแทบตลอดทั้งปี จำนวนเยาวชนของแต่ละสถาบันก็แตกต่างกันไป ตามวัยและวัตถุประสงค์ที่สถาบันเหล่านั้นกำหนดมา หรือบางโรงเรียนก็จะร่วมกัน นำเด็กเยาวชนมาอบรมร่วมกัน ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนเหล่านั้น อีกทั้งยังได้พบกับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันอีกด้วย


ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเยาวชน

การที่สถาบันต่างๆ นำเยาวชนมาอบรมความประพฤตินั้น ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตัวของเยาวชนเอง ต่อครอบครัว คือบิดา-มารดา และต่อสถาบันการศึกษาเอง ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กได้มาอยู่ร่วมกัน ทำให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ทำความเข้าใจกับสภาพรอบข้างเช่น การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ได้มีความคิดกว้างขวางขึ้น รู้จักเสียสละความเห็นแก่ตัวเอง รู้จักแบ่งปันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีสติยั้งคิดรอบคอบขึ้น รู้จักนิสัยของตนเองมากขึ้นเพราะจะก่อให้เกิดการเทียบเคียง อุปนิสัยของกลุ่ม รู้จักที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีที่สังคมของเยาวชนเองจะยอมรับซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบด้านได้ดีขึ้นมีมุมมองต่อตนเองและเพื่อนๆ ได้ดีขึ้น

อีกทั้งยังมีสติยั้งคิดได้มากขึ้นถึงอันตรายรอบด้านที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น อันตรายจากยาเสพติดให้โทษ จึงเป็นประโยชน์ที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คือ ถาบันการศึกษาและครอบครัวของเยาวชนเอง ซึ่งคณะครูและคณาจารย์ที่นำเยาวชนมาอบรมนั้น ก็ได้ทำการประเมินผลและนำกราบเรียนแด่หลวงพ่อท่านภายหลังซึ่งก็คือ เป็นผลดีทีเกิดขึ้นต่อเยาวชน และสถาบัน การศึกษาเอง ทั้งนี้ เพราะความประพฤติของเยาวชนเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก บางสถาบันจึงนำเยาวชนรุ่นใหม่ มาเข้ารับการอบรมเกือบจะทุกปีมา


การอบรมาเยาวชนนั้น จะแบ่งเป็นหลายลักษณะ ซึ่งจะมีทั้งเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับประถมต้น หรือ มัธยมปลาย ในระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย

แสดงความเห็น