การอบรมหน่วยงาน

0
84
วิว
การอบรมหน่วยงาน
การอบรมหน่วยงาน

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นหน่วยอบรม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง(อบต.) จึงมีหน่วยงานต่างๆ นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี

ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ท่านก็จะเมตตาอบรมในหลักของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน การวางตนหลักของศีลธรรม คุณธรรม – จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกัน และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในองค์กร เพราะแต่ละหน่วยงานนั้น พนักงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและองค์กร


หลักในการอบรม:

หลักในการอบรมพนักงานนั้น หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะให้ทางหน่วยงานที่จะมาเข้ารับการ อบรมนั้น กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท่านได้ทราบก่อน เมื่อทางหน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว ท่านก็จะทำการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น ทั้งนี้ยังสอดแทรกหลักของอิทธิบาท ๔ และพรหมวิหารธรรมในการทำงาน นั่นคือ ความเมตตาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อตนเองและผู้อื่น อีกประการหนึ่งนั้นท่านก็ยังสอนหลักของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อองค์กร และผลโดยรวมคือต่อประชาชนและ ประเทศชาติเป็นหลักใหญ่


ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม:

เมื่อองค์กรและหน่วยงานได้นำพนักงานมาอบรมนั้น ผลของการอบรมเป็นที่พอใจแก่องค์กร เพราะมีการประเมินผลมากราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้รับทราบว่าการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีความขยันหมั่นเพียรและเข้าใจหลักของการทำงาน เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
ต่องานและต่อองค์กรดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น มุมมองที่มีต่อองค์กรก็ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะในหลักการอบรมนั้น หลวงพ่อท่านจะวางหลักและสอดแทรกให้พนักงานที่มาอบรมนั้นเข้าใจในการทำหน้าที่ว่า ทุกคนเกิดมาก็ต้องทำงานต้องทำหน้าที่ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น แต่ทำอย่างไรจึงจะทำงานอย่างมีความสุขต่องาน

ประสิทธิภาพที่ได้นี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บางหน่วยงาน นำพนักงานมาเข้ารับการอบรม ทุกเดือน เดือนละครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาเข้ารับการอบรมเป็นเวลา ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง สุดแท้แต่โอกาสจะเอื้ออำนวย


ซึ่งหากหน่วยงานใดที่ประสงค์จะนำ พนักงานมาเข้ารับการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมในการปฏิบัติงานก็สามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมได้ทุกวันที่ “วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”

แสดงความเห็น