กองทุนเผยแผ่ธรรม

0
142
วิว

ร่วมบุญบริจาค
เพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมและการปฏิบัติธรรม
เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

เรียน ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา
สืบเนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาิจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย และยังเป็นศูนย์อบรม อบต.ประจำตำบลธารทอง เป็นสถานที่นำปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับมหาชน โดยทั่วๆไปตลอดทั้งปี

ตลอดเวลาจึงมีผู้คนได้เข้ารับการอบรม เข้ารับการปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันยาวนานทำให้ทางวัดต้องปรับปรุงสถานที่ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อการรองรับญาติธรรมที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดเวลา

ดังนั้น ในการจัดตั้ง “กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม” จึงบังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยปัจจัยที่สาธุชน ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นกองทุนนี้ จะนำไปใช้ในกิจกรรมในการเผยแผ่ธรรมะ การจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับสาธุชน หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น สวดมนต์แปลประจำวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญและสำหรับแจกจ่ายให้กับวัด หรือหน่วยงานที่มีการทำวัตรสวดมนต์และไม่มีหนังสือสวดมนต์ เป็นของตนเองหรือไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดทำ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็จะแจกจ่ายให้ตามจำนวนที่เห็นสมควร การจัดทำซีดีเสียงสวดมนต์ ซีดีธรรมบรรยายของหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร หรือครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตา ไปแสดงธรรมในงานปฏิบัติธรรมของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงเชิญชวนสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อยังกุศลให้ถึงพร้อม เป็นการจรรโลง พระพุทธศาสนาให้สถาวรสืบไป

กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ส.อ.บ.ต.พัว ทองเจริญ ไวยาวัจกร
นายสมบัติ สีหวงษ์ กรรมการ
พ่อหลวงสำราญ มีทรง หมู่ ๑๑ กรรมการ
ส.อ.บ.ต.แก้ว ภาวดี กรรมการ

..ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ..
“การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

อานิสงส์ของธรรมทาน

ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๑ ว่า.. แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติดๆกันเต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้น มีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ (แกงและกับข้าว) อันประณีต เป็นต้นให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น ให้เต็มบาตร พระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยังประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า..”บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้”

อานิสงส์ของทาน..

 1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง
 2. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง
 3. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง
 4. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
 5. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 6. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง
 7. ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 8. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง
 9. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง
 10. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง
 11. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 12. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 13. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
 14. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง
  การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า…
  “ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ” .การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง..

“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
….ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”
….ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย…
…..ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
….เหมือนชาวนาที่ตระหนี่…
… ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
.. .เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสีย
… ไม่สามารถจะปลูกได้อีก
… ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
… ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
… ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
… ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล..”

……………………………………..
พุทธโอวาท

 

 

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่: วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕ หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนาม

ชื่อบัญชี “กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด บัญชี-ออมทรัพย์
สาขา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
บัญชีเลขที่ 369-2-40399-0

ชื่อบัญชี “กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด บัญชี-ออมทรัพย์
สาขา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
บัญชีเลขที่ 369-2-40400-8

ชื่อบัญชี “กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด บัญชี-ออมทรัพย์
สาขา ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
บัญชีเลขที่ 537-0-50993-6

ชื่อบัญชี “วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคาร กรุงไทย บัญชี-ออมทรัพย์
สาขา พาน
บัญชีเลขที่ 369-2-40399-0

ตอบกลับ

Please enter your comment!
Please enter your name here