พุทธประวัติ

0
92
วิว

“พุทธประวัติ”
พระพุทธเจ้า

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ขอเชิญชวนท่านสาธุชน..ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่า ไม่ได้เข้าใจยาก เกินกว่าที่จะศึกษาเรียนรู้ เมื่อเรียนรู้อย่างเข้าใจโดยถ่องแท้.. ลึกซึ้งแล้ว.. จะรู้ว่าท่านโชคดีเพียงไหน.. ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งกระแสพุทธฏีกาเป็นโอวาทานุสาสนีแด่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวงว่า

“ภิกฺขเว อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ,    ทุลฺลโภ พุทฺธุปปาโท โลกสฺมึ,
ทุลฺลโภ มนุสฺสตฺต ปฏิลาโภ,  ทุลฺลภา สทฺธาสมฺปตฺติ,
ทุลฺลภา ปพฺพชฺชา,       ทุลฺลภํ สทฺธมฺมสฺสวนํ”

ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงรักษาตนให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

การที่จะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากยิ่ง
การที่จะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยาก
การที่เป็นมนุษย์แล้วถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก
การที่เป็นผู้มีศรัทธาจะได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งยากยิ่ง
และการที่จะได้มีโอกาสสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลก

แล้วในชีวิตหนึ่งนี้ที่แสนสั้น…ท่านทั้งหลายเพลิดเพลิน=กับการทำสิ่งใดอยู่..

ร่วมศึกษาพุทธประวัติ >>

แสดงความเห็น