วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำ จ.เชียงราย

วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำจังหวังเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด โดยการสำรวจคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นจากสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ด้วย ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนา ในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา...

รางวัลเสมาธรรมจักร

เข้ารับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจาก คณะกรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา...

เจ้าคณะตำบลธารทอง

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร...

แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งสัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท

แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์

ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์

เข้ารับพระสารีริกธาตุ

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบถวายพระสารีริกธาตุ จากพระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อนำบรรจุในพระเกศพระพุทธรูป พระประทานในอุโบสถ

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน...

การอบรมหน่วยงาน

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นหน่วยอบรม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง(อบต.) จึงมีหน่วยงานต่างๆ นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)...

การอบรมเยาวชน

เยาวชน เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง...

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน...

เนื้อหาล่าสุด