การบรรพชาสามเณร

สามเณร การบรรพชาเป็นสามเณรมีมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสให้พระสารีบุตรพุทธสาวก ทรงบรรพชาให้กับสามเณร "ราหุล" ผู้เป็นพุทธบุตร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา และถือเป็นประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มารดา-บิดา นำบุตรหลานที่เป็นชายอายุยังไม่ถึงเบญจเพส คือ ๒๐ ปีบริบูรณ์...

บวชเนกขัมมะ-อุโบสถศีล

การรักษาอุโบสถศีล บวชชีพราหมณ์-เนกขัมมนารี การเตรียมความพร้อม สิ่งที่ต้องเตรียมตัวสำหรับญาติธรรมที่จะไปปฏิบ้ติเนกขัมมะ-ชีพราหมณ์ที่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เตรียมตัว และเตรียมตนเองให้พร้อม นำสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ ถ่ายบัตรหน้า-หลัง ซึ่งเป็นกฏของมหาเถรสมาคมที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม ของใช้ส่วนตัว...

บุญกฐิน

คำว่า กฐิน หรือ กฐินะ นี้ เป็นภาษาบาลี จัดเป็นสังฆกรรมชนิดหนึ่ง โดยมีชื่อมาจากไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับขึง...

วิธีการกราบพระที่ถูกต้อง

ชาย : นั่งคุกเข่าในท่าเบญจางคประดิษฐ์ หญิง : นั่งคุกเข่าราบในท่าเบญจางคประดิษฐ์ จังหวะที่ ๑. อัญชลี คือ...

ลักษณะและวิธีการขอบวช

การบวชในระยะแรก ๆ นั้น พระองค์จะเป็นผู้ประทานการอุปสมบทให้สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้ามาบวชในพระพุทธ ศาสนา และเมื่อพระสงฆ์สาวกที่พระองค์ทรงประทาน การอุปสมบทให้นั้นได้จาริกเผยแผ่ธรรมไปยังที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลออกไปและมีผู้มี จิตศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นและมาขอบวชเป็นจำนวนมาก เหล่าพระสงฆ์สาวกก็ต้อง นำเอาผู้มีจิตศรัทธาเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อประทานการบวชให้...

การบวชในปัจจุบัน

ในปัจจุบันการอุปสมบท หรือการบวชที่มีปฏิบัติกันมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑. การอุปสมบท หรือบวชพระภิกษุ ซึ่งทำการบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา ๒. การบรรพชา...

เหตุให้ต้องได้รับอนุญาตจากมารดา- บิดา

ในระหว่างพรรษาที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อเสด็จไปถึง (ธมฺมปท.๖/๓๑-๓๔) พระญาติมีพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาเป็นประธาน ก็ถวายการต้อนรับและจัดให้ประทับที่นิโครธาราม ในวันที่ ๓ ที่ประทับอยู่ที่นั่นเป็นวันประกอบพิธีวิวาหมงคลและพิธีมงคล ขึ้นตำหนักอภิเษกของพระราชกุมารทรงพระนามว่า นันทะ...

เนื้อหาล่าสุด